Št. objave Naslov
1226. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1227. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
1228. Odredba o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov
1229. Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
1230. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
1231. Odločba o ugotovitvi, da določba 4. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo
1232. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
1233. Odločba o ugotovitvi, da del prvega odstavka 17. člena, ki se glasi: Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen Državnemu zboru (...)", in 18. člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi nista v neskladju z ustavo
1234. Odločba o ugotovitvi, da se razveljavi določba drugega odstavka 124. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
1235. Odločba, da se v zakonu o notranjih zadevah z odložnim rokom razveljavita 11. člen in 19.a člen, kolikor se nanaša na izvajanje posebnih operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka istega člena
1236. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1237. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1238. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika in okrožnega sodnika
1239. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
1240. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
1241. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
1242. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1998
1243. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1997
1244. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
1246. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera
1247. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča v Občini Bohinj za leto 1998
1248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 1997
1249. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 1998
1250. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica
1251. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski dom Preserje
1252. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski dom Podpeč
1253. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1254. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci
1255. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Loka Črnomelj"
1256. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj"
1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš"
1258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Stari trg ob Kolpi"
1259. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Vinica"
1260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
1261. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni
1262. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt
1263. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno središče Gornja Radgona
1264. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Gornji Petrovci
1265. Odlok o občinskem prazniku Občine Gornji Petrovci
1266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1997
1267. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1998
1268. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice
1269. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Jesenice
1270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 1997
1271. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje
1272. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1273. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
1274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1997
1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1997
1276. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1998
1277. Odlok o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1278. Odlok o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1279. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevka za graditev in obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij
1280. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990-2000
1281. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
1282. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1283. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1997
1284. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998
1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok
1286. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1997
1287. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1998
1288. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1289. Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Metlika
1290. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
1291. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1292. Odlok o ureditvenem načrtu Peskokop Klek pri Žužemberku
1293. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
1294. Program priprave ureditvenega načrta oskrbnega centra Mercator – KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
1295. Sklep o cenah storitev za urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno parkiranih vozil
1296. Sklep o cenah storitev za urejanje javne tržnice
1297. Sklep o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
1298. Sklep o cenah storitev za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč
1299. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1997
1300. Odlok o neprometnih znakih, plakatiranju in oglaševanju v Občini Postojna
1301. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna
1302. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
1303. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
1304. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca
1305. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Blanca o izidu glasovanja na referendumu dne 15. marca 1998 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca
1306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1997
1307. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Šentjur pri Celju
1308. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
1309. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1998
1310. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Škofja Loka za leto 1998
1311. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
1312. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1998
1313. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tržič
1314. Sprememba poslovnika Občinskega sveta občine Tržič
1315. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 – za območje Občine Velike Lašče v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Velike Lašče
1316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 1997
1317. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah zazidalnega načrta ŠS 14/1 del Vodice
1318. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice
1319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1997
1320. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v "Javno komunalno podjetje Žalec", d.o.o.
1321. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1322. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1323. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine
1325. Začasna posebna merila za nadomeščanje tuje delovne sile z domačimi brezposelnimi osebami
1326. Začasna merila za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja