Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)
1051. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1052. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Strasbourgu
1053. Sklep o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
1054. Sklep o spremembah sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
1055. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
1056. Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje
1057. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1997
1058. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1998 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje Občine Vojnik
1059. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9
1060. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja