Št. objave Naslov
978. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
979. Odredbo o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
980. Sklep o dokončni uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1998
981. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
982. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
983. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
984. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
985. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
986. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
987. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Pivka
988. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 1998
989. Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
990. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora
991. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
992. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998
993. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
994. Odlok o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče