Št. objave Naslov
2864. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2865. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2866. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2867. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
2868. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju članov in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
2869. Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
2870. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
2871. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
2872. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v Občini Kungota
2873. Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Občine Kungota
2874. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1997
2875. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Kungota)
2876. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice
2877. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode (Slovenske Konjice)