Št. objave Naslov
2659. Odlok o imenovanju generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2660. Odlok o imenovanju namestnika generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2661. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2662. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2663. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
2664. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu za listo D v letu 1996
2665. Odredba o homologaciji vozil
2666. Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme
2667. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
2668. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo
2669. Spremembe in dopolnitve pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna
2670. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
2671. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove Gallus
2672. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
2673. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Beltinci
2674. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Borovnica za leto 1996
2675. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2676. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
2677. Odlok o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik
2678. Odlok o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v Občini Kungota v letu 1996
2679. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kungota
2680. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
2681. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za KS Landol, KS Šmihel pod Nanosom in KS Studeno
2682. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
2683. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina
2684. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina
2685. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogatec
2686. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Studenice
2687. Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan
2688. Odlok o obveščanju javnosti o delu občinskih organov
2689. Odlok o določitvi praznika Občine Škocjan
2690. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v Občini Škocjan
2691. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škocjan
2692. Odlok o plakatiranju v Občini Škocjan
2693. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Turnišče
2694. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Videm
2695. Pravilnik o javnih prometnih površinah in cestah Občine Vojnik
2696. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1996
2697. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec
2698. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
2699. Odločba o oceni ustavnosti vprašanj, vsebovanih v zahtevah za razpis referenduma Državnega sveta in skupine 43.710 volilk in volilcev
2700. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 19. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 46. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi