Št. objave Naslov
2591. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku
2592. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku
2593. Sklep o imenovanju sodnic na položaj svetnic okrožnega sodišča
2594. Sklep o imenovanju sodnice na višje sodniško mesto okrožne sodnice
2595. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
2596. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 1996
2597. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2598. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2599. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2600. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2601. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2602. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2603. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica
2604. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Stopič (Novo mesto)
2605. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodar-skih javnih služb v Občini Pivka
2606. Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Pivka
2607. Odlok o grbu in zastavi Občine Šentjernej
2608. Odlok o krajevni turistični taksi Občine Šentjernej
2609. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
2610. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Štore)