Št. objave Naslov
502. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
503. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. februarja 1995 do 31. januarja 1996 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
504. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb
505. Sklep o sedmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
506. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1996
507. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za januar 1996
508. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
509. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje
510. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje