Št. objave Naslov
3018. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ustanovitvi izpostav Republiške uprave za javne prihodke
3019. Odredba o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
3020. Odredba o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
3021. Odredba o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca
3022. Odredba o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
3023. Navodilo o predaji in prevzemu zadev, arhiva in drugega gradiva ter prenosu materialno-finančnega poslovanja v zvezi z začetkom dela sodišč po zakonu o sodiščih
3024. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za december 1994
3025. Sprememba navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
3026. Akt o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3027. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov
3028. Odlok o podelitvi koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
3029. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec
3030. Odlok o preoblikovanju "Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec" v "Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, družbo z omejeno odgovornostjo"