Št. objave Naslov
1. Popravek odredbe o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa na gozdnih zemljiščih
2. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Litija
3. Popravek odloka o spremembi odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v občini Sevnica
4. Popravek odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica, p.o., v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
2250. Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
2251. Odredba o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2252. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2253. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2254. Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti
2255. Statut Zdravniške zbornice Slovenije
2256. Odlok o ravnanju z opuščenimi vozili
2257. Sklep o imenovanju članov Skupščine Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji
2258. Sklep o imenovanju predsednika Nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji
2259. Priloga k pravilniku o uniformi in drugi opremi nadzornika-mestnega redarja
2260. Odlok o določitvi volilnih enot
2261. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Mestne občine Celje
2262. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana občine Štore
2263. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana občine Vojnik
2264. Odlok o obvezni vgraditvi in uporabi merilnikov toplotne energije
2265. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v občini Celje
2266. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celje kot uskladitev s kartografsko dokumentacijo dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986-2000 - dopolnjen v letu 1989 in aprila 1994
2267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
2268. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2269. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
2270. Nova višina prispevka investitorjev
2271. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih ter atmosferskih voda na območju občine Celje
2272. Odlok o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj
2273. Odlok o oblikovanju volilnih enot v občini Semič
2274. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Gornja Radgona s sedežem v Gornji Radgoni
2275. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Gornja Radgona
2276. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Radenci s sedežem v Radencih
2277. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Radenci
2278. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Sveti Jurij s sedežem v Vidmu ob Ščavnici
2279. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Sv. Jurij
2280. Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote I/5 - Polica (Blečji vrh), II/2 - Leskovec, III/2 - Metnaj, VI/1 - Dobrepoljska dolina, VI/2 - Suhokranjsko hribovje 2 (Vodice - Hočevje) VI/3 - Suhokrajinsko hribovje 3 (Ilova gora), VI/4-Ponikve
2281. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
2282. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zagradec
2283. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 2. 10. 1994 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zagradec
2284. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Idrija
2285. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno
2286. Odlok o imenovanju novega naselja Obrežje
2287. Odlok o preoblikovanju zavoda za medicinsko rehabilitacijo Zdravilišče Laško v družbo z omejeno odgovornostjo
2288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Laško
2289. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v občini Radeče
2290. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v občini Laško
2291. Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana v občini Laško
2292. Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana v občini Radeče
2293. Odlok o razglasitvi stavbe na Parmovi ulici 9, v Litiji za zgodovinski in kulturni spomenik
2294. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
2295. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev svetnikov občinskega sveta in župana občine Lenart
2296. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Lenart
2297. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Lendava
2298. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2299. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2300. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2301. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2302. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2303. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov v občinski svet
2304. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana občine Nazarje
2305. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana občine Mozirje
2306. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana občine Gornji Grad
2307. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana občine Luče ob Savinji
2308. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana občine Ljubno ob Savinji
2309. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Novo mesto
2310. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Šentjernej
2311. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Škocjan
2312. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica
2313. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Sevnica
2314. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Sevnica
2315. Odlok o določitvi volilnih enot
2316. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane
2317. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Žiri
2318. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Škofja Loka
2319. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika
2320. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha
2321. Odredba o določitvi cene pšenice iz republiških tržnih blagovnih rezerv