Št. objave Naslov
1. Popravek 24. člena navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
1999. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
2000. Zakon o Bloudkovih priznanjih
2001. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
2002. Odlok o izvolitvi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
2003. Odlok o imenovanju ministra brez resorja
2004. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
2005. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
2006. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu
2007. Sklep o spremembah in dopolnitvah programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejela Vlada Republike Slovenije
2008. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz okrajev Komarno, Lučenec, Mihalovce, Rimavska Sobota in Roznava v Republiki Slovaški
2009. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Štajerske v Republiki Avstriji
2010. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov
2011. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
2012. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškega zavoda za zaposlovanje
2013. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2014. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2015. Navodilo o postopku za nadomestitev dela stroškov delodajalcu za ohranitev produktivnih delovnih mest
2016. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
2017. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence
2018. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
2019. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju maj-julij 1994
2020. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev
2021. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
2022. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
2023. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice
2024. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Kamnik za leto 1993
2025. Odredba o dajanju soglasja k cenam
2026. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Tovarne zdravil Krka Novo mesto
2027. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt za pokopališče v Ločni
2028. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
2029. Odlok o spremembi odloka o določitvi imen, območij naselij in ulic v občini Postojna
2030. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Slovenska Bistrica za leto 1994
2031. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
2032. Uredba o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih
2033. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje 1994
2034. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi