Št. objave Naslov
1317. Zakon o detektivski dejavnosti
1318. Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
1319. Obvezna razlaga prvega odstavka 21. člena zakona o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 35/90)
1320. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razkroj gospodarskega sistema Iskra
1321. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
1322. Uredba o načinu valorizacije vrednosti nepremičnin pri davku od dobička iz kapitala
1323. Sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67. člena zakona o prometnem davku z rastjo cen na drobno
1324. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za drugo trimesečje 1994
1325. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za drugo trimesečje 1994
1326. Navodilo o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994
1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
1328. Odločba o dopolnitvi odločbe o pooblastitvi podjetij za projektiranje, montažo in vzdrževanje signalno - varnostnih naprav
1329. Navodilo o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1330. Sklep o prvi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
1331. Sklep o dopolnitvi sklepa o dajanju lombardnih kreditov
1332. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 51. člena in o ugotovitvi, da določbe 48.a, 48.b in 48.c člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij niso v neskladju z ustavo
1333. Odločba o odpravi odloka o spremembi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin
1334. Odločba o razveljavitvi sklepa o sprejemu dopolnitev grafičnih prikazov prostorskih sestavin Srednjeročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990
1335. Odločba o ugotovitvi, da 36.a, 36.b in 36.č člen zakona o financiranju javne porabe niso v neskladju z ustavo
1336. Sklep o soglasju k spremembi in dopolnitvi statuta javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija
1337. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditev kamnoloma Pleše - dopolnitev družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993 leta
1338. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993 leta
1339. Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za kamnolom Pleše
1340. Odlok o proračunu občine Idrija za leto 1994
1341. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. maja 1994, za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Cerkvenjak v kraj in Krajevno skupnost Sv. Anton v Slov. Goricah
1342. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 29. 5. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Lendava
1343. Odredba o dajanju soglasij k cenam
1344. Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Novo mesto
1345. Statut Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto
1346. Odlok o javnem oglaševanju
1347. Odredba o višini izpitnih pristojbin
1348. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Radovljica o izidu glasovanja na referendumu, dne 29. 5. 1994 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radovljica
1349. Odlok o taksi za varstvo okolja v občini Velenje
1350. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1351. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1994/95
1352. Uredba o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organov
3031. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest