Št. objave Naslov
954. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke
955. Obvezna razlaga 67. člena zakona o zadrugah
956. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
957. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
958. Uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih orgranih
959. Uredba o požarni taksi
960. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
961. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1994
962. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga
963. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1994
964. Pravilnik o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
965. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
966. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin
967. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 113. člena Stanovanjskega zakona ni v nasprotju z Ustavo, kolikor se pod pojmom občina razume tudi posebna družbenopolitična skupnost - mesto, tako da je le-ta postala z dnem uveljavitve zakona lastnik družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s solidarnostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega gospodarstva
968. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1994
969. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
970. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
971. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
972. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
973. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
974. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
975. Sklep o potrditvi cen
976. Sklep o cenah pogrebnih storitev
977. Sklep o potrditvi cen za uporabo javnih sanitarij
978. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
979. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gornja Radgona za leto 1993
980. Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1994
981. Sklep o odstopu s funkcije člana IS SO
982. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mlačevo
983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Metnaj
984. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1993
985. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
986. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Metlika
987. Sklep javnega podjetja komunala
988. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 1994
989. Sklep o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
990. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994
991. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
992. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v mestni Krajevni skupnosti Rogaška Slatina
993. Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin
994. Odlok o razpisu referenduma za ustanovitev občin