Št. objave Naslov
664. Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije
665. Odlok o razrešitvi ministra za obrambo
666. Odlok o imenovanju ministra za obrambo
667. Uredba o dostavljanju podatkov o zunanjetrgovinskem in deviznem poslovanju za leto 1993 davčnemu organu in deviznemu inšpektoratu za potrebe davčnega in deviznega nadziranja
668. Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
669. Pravilnik o službeni obleki delavcev v organih carinske službe
670. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
671. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
672. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
673. Odredba o določitvi cene raziskovalne ure v letu 1994
674. Sklep o dopolnitvi sklepa o tretji emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
675. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev in odvzem licence za ocenjevanje vrednosti podjetij ter za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme
676. Navodilo o obvezni vsebini prospekta za javno prodajo delnic podjetij v postopku lastninskega preoblikovanja po ZLPP
677. Sklep o vsebini in načinu vodenja knjige naročil
678. Pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
679. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
680. Sklep o višini RTV naročnine
681. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje d.o.o. Celje pod št. 239/93 v septembru 1993
682. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja-Lahovna, ki jih je pod št. 231/93 izdelal Razvojni Center Celje - Planiranje d.o.o.
683. Odlok o preoblikovanju "Komunalnega podjetja Grosuplje" v "Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo"
684. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mlačevo
685. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od 1986-2000, dopolnjenega 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993
686. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
687. Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 1994
688. Odlok o gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Jesenice za leto 1994
689. Odlok o poslovnem času na območju občine Jesenice
690. Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi zelencev za naravni rezervat
691. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Delavska univerza Viktorja Stražišarja Jesenice
692. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v občini Jesenice
693. Sklep o soglasju
694. Sklep o soglasju
695. Sklep o soglasju
696. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v javnih zavodih
697. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda
698. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v občini Kranj
699. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranj
700. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica
701. Spremembe pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Krško
702. Odredba o preventivnih cepljenjih živali in diagnostičnih preiskavah na območju občine Laško za leto 1994
703. Odlok o zazidalnem načrtu bencinskega servisa v Lendavi
704. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Litija v letu 1994
705. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1994 v občini Ljutomer
706. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Ljutomer
707. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
708. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Ureditvenega načrta turistično-rekreacijske cone Vrbje" - dopolnitev
709. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Postojna za leto 1993
710. Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kopriva-Brje v Krajevni skupnosti Dutovlje
711. Odlok o spremembi območja naselja Križevec in o imenovanju novega naselja Osredek
712. Odlok o spremembi območja naselij Dobrava in Gabrovlje in o imenovanju novega naselja Dobrovlje
713. Uredba o spremembi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994
714. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
715. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
716. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
717. Uredba o spremembah uredbe o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu čez državno mejo
718. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
719. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
720. Uredba o določitvi najvišjih cen novih telefonskih priključkov
721. Sklep o razporeditvi količnikov za določanje plač za delavce v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih
722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Kronovo-Smednik-Krška vas in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 in 1993 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1898 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1990 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1993 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, ter predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje od leta 1990 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1993, s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
723. Odredba o načinu oblikovanja odkupne cene mleka
724. Odredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke