Št. objave Naslov
408. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha
409. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
410. Sklep o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem izobraževanju
411. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
412. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
413. Poročilo o višini in letni stopnji rasti povprečne mesečne plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v letu 1993
414. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
415. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov
416. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
417. Sklep o potrditvi cen
418. Sklep o letni najemnini za grobove
419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Brežice
420. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora občine Celje, ki ga je v februarju 1993 pod številko 260/93 izdelal Razvojni center Celje - Planiranje
421. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Cerknica
422. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Črnomelj
423. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Grosuplje
424. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Grosuplje
425. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Jesenice
426. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Jesenice
427. Odlok o reji in registraciji psov
428. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
429. Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v najem
430. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Lenart
431. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik s programsko zasnovo za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in za del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
432. Sklep o javni razgrnitvi osnutka akta o legalizaciji - prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec
433. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora