Št. objave Naslov
2638. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic
2639. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn
2640. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2641. Uredba o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov
2642. Odločba o odpravi odločb volilnih komisij volilnih enot in republiške volilne komisije o zavrnitvi kandidatnih list DEMOS-Krambergerjeve združene liste v 1., 3., 5., 6. in 8. volilni enoti za volitve v državni zbor, o odpravi sodb vrhovnega sodišča o pravnih sredstvih zoper te odločbe ter o potrditvi teh kandidatnih list
2643. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije
2644. Odredba o določitvi najvišjih cen
2645. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 20 kV in dve TP v Šentjungertu
2646. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega in dolgoročnega plana občine Lendava
2647. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Krajinskih zasnov vodotoka Savinje s pritoki"
2648. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Šalamenci
2649. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
2650. Sklep o razpisu referenduma o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah