Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o vračilu carinskih, davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spodbujanje izvoza v letu 1992
2514. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij
2515. Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
2516. Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
2517. Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo
2518. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn
2519. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn
2520. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o načinu oblikovanja cen piva iz uvoza
2521. Sklep o imenovanju člana Republiškega štaba za civilno zaščito
2522. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2523. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2524. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2525. Navodilo za delo diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti
2526. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
2527. Poročilo o višini in mesečni stopnji povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije september 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju julij-september 1992
2528. Sklep o dopolnitvi sklepa o kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam
2529. Sklep o kontroli poslovanja bank in hranilnic
2530. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
2531. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
2532. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
2533. Sklep o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit (prečiščeno besedilo sklepa)
2534. Odločba o razveljavitvi dela določbe 1. člena odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin
2535. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju julij-september 1992
2536. Odredba o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
2537. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990
2538. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990
2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas
2540. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000
2541. Odlok o zazidalnem načrtu Britof sever - Voge
2542. Spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000
2543. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š11 Skaručna
2544. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Smlednik
2545. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice
2546. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov Sveta za varstvo pravic najemnikov
2547. Odredba o ureditvi cestnega prometa v mestu Slovenj Gradec
2548. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec
2549. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Laporje, katera zajema naselja: Laporje, Hošnica, Kočno, Ješovec, Drumlažno, Vrhole pri Laporju, Levič, Žabljek, Razgor, Dolgi vrh, Križni vrh in Zg. Brežnico
2550. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina
2551. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
2552. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
2553. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vitanje
2554. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
2555. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje
2556. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
2557. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
2558. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice
2559. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
2560. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
2561. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sp. Grušovje
2562. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrava-Gabrovlje
2563. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje
2564. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slovenske Konjice
2565. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
2566. Odlok o reji in registraciji psov ter reji drugih živali
2567. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
2568. Odlok o zazidalnem načrtu - Betajnova na Vrhniki
2569. Odlok o prenehanju delovanja Muzeja Ljudske revolucije v Ložu