Št. objave Naslov
2345. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina
2346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji in vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski skupnosti v Bruslju
2347. Ukaz o podelitvi častnega znaka svobode Republike Slovenije
2348. Odlok o dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992
2349. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
2350. Odlok o spremembi odloka o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
2351. Odlok o spremembi odloka o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju
2352. Odlok o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah
2354. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu
2355. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu
2356. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
2357. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2358. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2359. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgust 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju junij-avgust 1992
2360. Stališča komisije za razlago kolektivne pogodbe
2361. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v obdobju junij-avgust 1992
2362. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
2363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zahodno območje Zagrajske doline
2364. Sklep o soglasju k statutu javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Kekec" Grosuplje
2365. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij in ulic v občini Kranj
2366. Sklep o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990
2368. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik
2369. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
2370. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama
2371. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Kašelj, Dobrunje, Sostro, in Podmolnik
2372. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrske občine Trebeljevo
2373. Odlok o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin
2374. Dopolnitev dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
2375. Srednjeročni plan občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
2376. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje
2377. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Ljubnice od izliva do km 2,20
2378. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Novo mesto v 13. volilni enoti
2379. Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica
2380. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja
2381. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje prašičje kuge
2382. Odločba o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov
2383. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča