Št. objave Naslov
1436. Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije Predsedstva Republike Slovenije za odlikovanja
1437. Sklep o določitvi dneva slovenske policije
1438. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi
1439. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
1440. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
1441. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. aprila1992
1442. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za drugo trimesečje 1992
1443. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za drugo trimesečje 1992
1444. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. aprila 1992
1445. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. aprila 1992
1446. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
1447. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. marca 1992 oz. od 1. aprila 1992 dalje
1448. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1992
1449. Sklep o cenah geodetskih storitev
1450. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
1451. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
1452. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1453. Odredba o pristojbinah za veterinarske storitve
1454. Odlok o javnih poteh v občini Črnomelj
1455. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj
1456. Odlok o ustanovitvi zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
1457. Sklep o soglasju k statutu Dolenjskih lekarn Novo mesto
1458. Sklep o soglasju k spremembi in dopolnitvi statutarnega sklepa Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
1459. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Idrija
1460. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Idrija
1461. Odlok o ustanovitvi občinskega sklada za razvoj malega gospodarstva
1462. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje novih enot malega gospodarstva v občini Idrija
1463. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnostih na kmetijah v občini Idrija
1464. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveni območji naselij Cerkno in Črni vrh
1465. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1466. Odlok o imenovanju ulic v naselju Uršna sela
1467. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju trgov in ulic v mestu Novo mesto
1468. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Novo mesto
1469. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj občine Novo mesto
1470. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj
1471. Sklep o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna
1472. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev
1473. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Slovenj Gradec
1474. Odlok o organizaciji in delovanju dimnikarske službe v občini Slovenj Gradec
1475. Sklep o podaljšanju samoprispevka za KS Franc Hojnik Preloge-Vrhole, naselja Preloge, Vrhole, Sevec, Vinarje 1 in Vinarje 2
1476. Poročilo o izidu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Franc Hojnik Preloge-Vrhole, ki je bil izveden 31.5.1992 v naseljih Preloge, Vrhole, Sevec, Vinarje 1 in Vinarje 2
1477. Sklep o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992
1478. Sklep o vrednosti točke kot osnovi za ugotovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Slovenske Konjice