Št. objave Naslov
1. Popravek poročila o višini in mesečni stopnji rasti poprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgusta 1991
2. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
3. Popravek sklepa o povišanju stanarin in najemnin
4. Popravek sklepa o cenah komunalnih storitev
890. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu oktobru 1991
891. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem prometu in v poslovnih knjigah
892. Sklep o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
893. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov
894. Sklep o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
895. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet
896. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000
897. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece
898. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Brežice v 14. volilni enoti
899. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
900. Spremembe statuta občine Celje
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Otok I
904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov in organizacij občine Celje
905. Odredba o določitvi najvišjih cen
906. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Cerknica
907. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Cerknica
908. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o plačevanju dela pristojbin za veterinarsko-higiensko službo v občini Jesenice
909. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik
910. Sklep o izstopu občine Kranj iz Sveta gorenjskih občin
911. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela SO Krško v volilnih enotah 3 in 17
912. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1991
913. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart
914. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov, strokovne službe skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart
915. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za III. trimesečje leta 1991
916. Odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
917. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
918. Objava izida nadomestnih volitev v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik
919. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1991
920. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
921. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
922. Odlok o stavbnih zemljiščih
923. Odlok o komunalnih taksah v občini Postojna
924. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi matičnih območij
925. Spremembe statuta občine Radovljica
926. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
927. Odlok o razveljavitvi odlokov
928. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine
929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Radovljica
930. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov ter o reji ostalih domačih živali v občini Radovljica
931. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Centra za socialno delo Radovljica
932. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Delavske univerze Radovljica
933. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Sevnica
934. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta stanovanjske individualne zazidave "Zg. Bistrica I"
935. Sklep o najetju posojila za nadaljevanje gradnje telovadnice in spremljajoče komunalne infrastrukture v Slovenskih Konjicah
936. Grafična podoba grba in zastave mesta Šentjur
937. Izid nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Škofja Loka v volilni enoti 14
938. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih občin Bodrež, Brestovec, Čača vas, Drensko rebro, Gorjane, Grlica, Grobelce, Lastnič, Lemberg - okolica, Orehovec, Sedlarjevo, Topole, Verače, Zagaj in Zdole ter rabi zemljišč po izvedenih agromelioracijah.
939. Sklep o razrešitvi predsednice občinske volilne komisije in o imenovanju predsednice občinske volilne komisije