Št. objave Št. MP Naslov
1. 1 Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESBH)
2. 1 Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo