Št. objave Št. MP Naslov
1. 12 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
32. 12 Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke
33. 12 Uredba o ratifikaciji Zapisnika VII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju