TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2173 z dne 16. oktobra 2020 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi posodobitve parametrov spremljanja in pojasnitve nekaterih vidikov v zvezi s spremembo regulativnega preskusnega postopka (Besedilo velja za EGP)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2174 z dne 19. oktobra 2020 o spremembi prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2175 z dne 20. oktobra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/256 o vzpostavitvi večletnega tekočega načrtovanja
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2176 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede odbitka programske opreme od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2177 z dne 15. decembra 2020 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Haricot de Castelnaudary“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2178 z dne 15. decembra 2020 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2020/1433 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Pouligny-Saint-Pierre“ (ZOP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2179 z dne 16. decembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2180 z dne 18. decembra 2020 o podaljšanju referenčnega obdobja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19 (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2181 z dne 17. decembra 2020 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8996) (Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2182 z dne 18. decembra 2020 o določitvi dokončnega uvoznega odgovora v imenu Unije glede prihodnjega uvoza nekaterih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije z dne 15. maja 2014 o sprejetju uvoznih odločitev Unije za nekatere kemikalije v skladu z navedeno uredbo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8977)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2183 z dne 21. decembra 2020 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s poročanjem o okužbi s SARS-CoV-2 pri nercih in drugih živalih iz družine Mustelidae ter pri rakunastih psih (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9531) (Besedilo velja za EGP)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/2153 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 glede vrst operativnih osebnih podatkov in kategorij posameznikov, na katere se nanašajo operativni osebni podatki, ki jih sme Evropsko javno tožilstvo obdelovati v kazalu spisov ( UL L 431 21.12.2020 )