TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2108 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/627 glede oznake zdravstvene ustreznosti, ki se uporablja za nekatero meso, namenjeno za prehrano ljudi, v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2109 z dne 16. decembra 2020 o spremembi odločb 93/52/EGS, 2003/467/ES, 2004/558/ES in 2008/185/ES glede uvrstitve na seznam držav članic in regij držav članic, priznanih kot uradno prostih več bolezni kopenskih živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9301) (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2110 z dne 16. decembra 2020 o spremembi dela C Priloge I k Odločbi 2009/177/ES v zvezi s statusom brez bolezni Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko za nekatere bolezni vodnih živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9303) (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2111 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU glede sklica na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko za odobritev nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9302) (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2112 z dne 16. decembra 2020 o spremembi prilog k odločbam 93/455/EGS, 1999/246/ES in 2007/24/ES glede odobritve načrtov ukrepov Združenega kraljestva v zvezi s Severno Irsko za nadzor slinavke in parkljevke, klasične prašičje kuge, aviarne influence in atipične kokošje kuge (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9307) (Besedilo velja za EGP)
Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2113 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/3/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic, da za trženje semenskega krompirja na njihovem celotnem ozemlju ali le na delu njihovega ozemlja uporabljajo strožje ukrepe glede nekaterih bolezni, kakor so predvideni v prilogah I in II k Direktivi Sveta 2002/56/ES, glede vnosa za Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9306) (Besedilo velja za EGP)