TFL Naslov
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/196 z dne 13. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger CBS 109.713, kot krmni dodatek za piščance za pitanje, purane za pitanje, purane za razplod, manj pomembne aviarne vrste (razen nesnic) in okrasne ptice ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1380/2007 in (ES) št. 1096/2009 ter Izvedbene uredbe (EU) št. 843/2012 (imetnik dovoljenja BASF SE) (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/197 z dne 13. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za alurno rdeče AC kot krmni dodatek za mačke in pse (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/198 z dne 13. februarja 2020 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzpostavitvijo registra geografskih označb, zaščitenih v sektorju aromatiziranih vinskih proizvodov, in vključitvijo obstoječih geografskih označb v navedeni register
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/199 z dne 13. februarja 2020 o obvezni registraciji uvoza izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta
Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2020/200 z dne 11. februarja 2020 o imenovanju vodje nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (EUMM Georgia) in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2020/201 z dne 12. februarja 2020 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 541) (Besedilo v češkem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, madžarskem, nemškem, poljskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)