TFL Naslov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Mongolije o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Uredba Komisije (EU) 2020/34 z dne 15. januarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9 (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/35 z dne 15. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla
Sklep Komisije (EU) 2020/36 z dne 15. januarja 2020 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Andoro
Sklep upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z dne 28. Junija 2019 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja centra EMCDDA