TFL Naslov
Uredba Komisije (EU) 2019/521 z dne 27. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/522 z dne 27. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014
Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/523 z dne 21. marca 2019 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti
Sklep Sveta (EU) 2019/524 z dne 21. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/525 z dne 26. marca 2019 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2208) (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Komisije (EU) 2019/526 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Republiko San Marino
Sklep Komisije (EU) 2019/527 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Andoro
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/244 z dne 11. februarja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine (UL L 40, 12.2.2019)
Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/245 z dne 11. februarja 2019 o sprejetju zavez, ponujenih po uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine (UL L 40, 12.2.2019)
Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/352 z dne 4. marca 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 64, 5.3.2019)
Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/352 z dne 4. marca 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 64, 5.3.2019)
Popravek Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega v Bruslju, 17. decembra 2009 (UL L 207, 6.8.2010)