TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1689 z dne 29. maja 2019 o popravku romunske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1690 z dne 9. oktobra 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi alfa-cipermetrin kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) 2019/1691 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1692 z dne 9. oktobra 2019 o uporabi nekaterih določb o registraciji in souporabi podatkov iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta po izteku končnega roka za registracijo snovi v postopnem uvajanju (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1693 z dne 9. oktobra 2019 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
Sklep Sveta (EU) 2019/1694 z dne 4. oktobra 2019 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Madžarske
Sklep Sveta (EU) 2019/1695 z dne 4. oktobra 2019 o imenovanju štirih članov in petih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Nizozemske
Sklep Sveta (EU) 2019/1696 z dne 4. oktobra 2019 o imenovanju člana in petih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije
Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1697 z dne 7. oktobra 2019 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1698 z dne 9. oktobra 2019 o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (Besedilo velja za EGP)
Delegirana odločba Nadzornega organa Efte št. 42/19/COL z dne 17. junija 2019 o izvzetju opravljanja storitev javnega avtobusnega prevoza na Norveškem iz uporabe Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta [2019/…]
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1688 z dne 8. oktobra 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike (Uradni list Evropske unije L 258 z dne 9. oktobra 2019)