TFL Naslov
Uredba Komisije (EU) 2019/1561 z dne 17. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1562 z dne 16. septembra 2019 o spremembi odločb 2007/305/ES, 2007/306/ES in 2007/307/ES v zvezi s prehodnim obdobjem za sledove hibridne oljne ogrščice Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hibridne oljne ogrščice Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) in oljne ogrščice Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ter proizvodov iz njih (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6524)