TFL Naslov
Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/107 z dne 23. januarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/108 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi spremembe specifikacij nove živilske sestavine lipidni izvleček iz krila vrste Euphausia superba v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/109 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi razširitve uporabe olja iz Schizochytrium sp. kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/110 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi razširitve uporabe olja iz semen Allanblackia kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/111 z dne 24. januarja 2019 o izdaji dovoljenja za hmeljni ekstrakt (Humulus lupulus L., flos) kot krmni dodatek za odstavljene pujske, prašiče za pitanje in manj pomembne vrste prašičev, odstavljene in za pitanje (Besedilo velja za EGP.)
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2019/113 z dne 7. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2018/33)
Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Komisije (EU) 2019/115 z dne 10. julija 2018 o ukrepih SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN), ki jih je Španija izvedla za družbo Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4233) (Besedilo velja za EGP.)
Popravek Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013)