TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1256 z dne 23. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/943 o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije, kar zadeva podaljšanje obdobja njene uporabe (Besedilo velja za EGP.)
Uredba Komisije (EU) 2019/1257 z dne 23. julija 2019 o popravku bolgarske jezikovne različice Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP.)
Direktiva Komisije (EU) 2019/1258 z dne 23. julija 2019 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 80/181/EGS v zvezi z opredelitvami osnovnih enot SI zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Evropske agencije za kemikalije z dne 20. junija 2019 o notranjih pravilih glede omejitev določenih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Evropske agencije za kemikalije
Popravek Uredbe Sveta (EU) 2017/2454 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 348, 29.12.2017)