TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2019/951 z dne 17. maja 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
Uredba Sveta (EU) 2019/952 z dne 17. maja 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/953 z dne 22. maja 2019 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „Nizza“ (ZOP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/954 z dne 22. maja 2019 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „La Jaraba“ (ZOP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/955 z dne 22. maja 2019 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „Vallegarcía“ (ZOP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/956 z dne 22. maja 2019 o zaščiti iz člena 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za ime „Los Cerrillos“ (ZOP)
Uredba Komisije (EU) 2019/957 z dne 11. junija 2019 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktil) silantriola in TDFA (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Sveta (EU, Euratom) 2019/958 z dne 6. junija 2019 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Bolgarije
Sklep Sveta (EU) 2019/959 z dne 6. junija 2019 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske
Sklep Sveta (EU) 2019/960 z dne 6. junija 2019 o imenovanju dveh članov in dveh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Češke republike
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/961 z dne 7. junija 2019 o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je Francoska republika sprejela v skladu s členom 129 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), da bi omejila uporabo in dajanje v promet nekaterega lesa, obdelanega s kreozotom in drugimi snovmi, povezanimi s kreozotom (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4122) (Besedilo velja za EGP.)
Popravek Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014)