TFL Naslov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Uredba Sveta (EU) 2018/1977 z dne 11. decembra 2018 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1978 z dne 10. decembra 2018 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1979 z dne 13. decembra 2018 o določitvi tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2311 (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1980 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2325 glede pogojev za dovoljenje za pripravke iz tekočih lecitinov, hidroliziranih lecitinov in razoljenih lecitinov kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1981 z dne 13. decembra 2018 o obnovitvi odobritve aktivnih snovi bakrovih spojin kot kandidatk za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1983 z dne 26. oktobra 2018 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/467/ES glede priznanja nekaterih regij Italije kot uradno prostih tuberkuloze in uradno prostih bruceloze glede čred goveda (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6981) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1984 z dne 13. decembra 2018 o potrditvi sistema „KZR INiG“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1985 z dne 13. decembra 2018 o neodobritvi Willaertia magna c2c maky kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 11. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1986 z dne 13. decembra 2018 o oblikovanju posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov za nekatere vrste ribolova ter o razveljavitvi izvedbenih sklepov Komisije 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU in 2014/156/EU
Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora EU-CTC z dne 4. decembra 2018 glede povabila Združenemu kraljestvu, naj pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku [2018/1987]
Sklep št. 2/2018 Skupnega odbora EU-CTC z dne 4. decembra 2018 o spremembi Konvencije o skupnem tranzitnem postopku [2018/1988]
Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora EU-CTC z dne 4. decembra 2018 glede povabila Združenemu kraljestvu, naj pristopi h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini [2018/1989]
Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2018/1626 z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20) (UL L 280, 9.11.2018)