TFL Naslov
Uredba Komisije (EU) 2018/1513 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B (Besedilo velja za EGP.)
Uredba Komisije (EU) 2018/1514 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)
Uredba Komisije (EU) 2018/1515 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)
Uredba Komisije (EU) 2018/1516 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za penoksulam, triflumizol in triflumuron v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1517 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) 2018/581 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja
Sklep Sveta (EU) 2018/1518 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banco de España
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1519 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/150/EU o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri trženju populacij rastlinskih vrst pšenice, ječmena, ovsa in koruze v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5470) (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Komisije (EU) 2018/1520 z dne 9. oktobra 2018 o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1521 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Odločbe 2009/11/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Španiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6507)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1522 z dne 11. oktobra 2018 o skupni obliki za nacionalne programe nadzora nad onesnaževanjem zraka v skladu z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6549) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6560) (Besedilo velja za EGP.)
Sklep št. 1/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2001, 2002 in 2003 [2018/1525]
Sklep št. 2/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2004, 2005 in 2006 [2018/1526]
Sklep št. 3/2018 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 28. septembra 2018 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunska leta 2007 do 2016 [2018/1527]