TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2018/1194 z dne 21. junija 2018 o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Sklep Sveta (EU) 2018/1195 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (Besedilo velja za EGP.)
Delegirana odločba Nadzornega organa Efte št. 18/18/COL z dne 9. februarja 2018 o statusu brez bolezni za Norveško glede Marteilia refringens in Bonamia ostreae [2018/1196]