TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/3 z dne 4. januarja 2018 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2018 in 2019 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave
Sklep Sveta (EU) 2018/4 z dne 18. decembra 2017 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe poslovnika Skupnega odbora EGP
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/5 z dne 3. januarja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8788)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/841 z dne 17. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis sev: AQ 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon-etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum sev: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-M, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, S-metolaklor in trifloksistrobin (UL L 125, 18.5.2017)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/842 z dne 17. maja 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi z majhnim tveganjem Coniothyrium minitans, sev CON/M/91-08, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 125, 18.5.2017)