TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2018/966 z dne 6. julija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami
Uredba Komisije (EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih (Besedilo velja za EGP.)
Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/970 z dne 18. aprila 2018 o spremembi prilog II, III in V k Direktivi (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/971 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4460) (Besedilo velja za EGP.)
Popravek Uredbe Komisije (EU) 2018/683 z dne 4. maja 2018 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih novih ali protektiranih pnevmatik iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/163 (UL L 116, 7.5.2018)