TFL Naslov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/919 z dne 27. junija 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/920 z dne 28. junija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 glede nekaterih določb o pregledih, obvestilih in letnem poročanju ter spremembah programov POSEI
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/921 z dne 28. junija 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/922 z dne 28. junija 2018 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje peščenk (Gymnammodytes cicerelus in G. semisquamatu) in glavačev (Aphia minuta in Crystalogobius linearis) v določenih teritorialnih vodah Španije (Katalonija)
Sklep Sveta (EU) 2018/923 z dne 22. junija 2018 o ugotovitvi, da Romunija v odgovor na priporočilo Sveta z dne 5. decembra 2017 ni sprejela učinkovitih ukrepov
Sklep Sveta (EU) 2018/924 z dne 22. junija 2018 o razveljavitvi Odločbe 2009/414/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja v Franciji
Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2018/925 z dne 26. junija 2018 o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) ter razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)
Sklep Sveta (EU) 2018/926 z dne 26. junija 2018 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Kraljevine Španije
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/927 z dne 27. junija 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3972)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/928 z dne 28. junija 2018 o zaključku ponovne uvedbe preiskave v zvezi s sodbama v združenih zadevah C-186/14 P in C-193/14 P v zvezi z Uredbo Sveta (ES) št. 926/2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2272 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/583 z dne 16. aprila 2018 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Lough Neah Pollan (ZOP)) (UL L 98, 18.4.2018)
Popravek Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014)
Popravek Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014)