Št. Naslov Oznaka
1 Slovenski računovodski standardi Uvod (SRS 2016) - Uvod v slovenske računovodske standarde in okvir slovenskih računovodskih standardov (2016) RS 95-3751/2015
2 Slovenski računovodski standardi 1 (SRS 2016) - Opredmetena osnovna sredstva RS 95-3751/2015
3 Slovenski računovodski standardi 2 (SRS 2016) - Neopredmetena sredstva RS 95-3751/2015
4 Slovenski računovodski standardi 3 (SRS 2016) - Finančne naložbe RS 95-3751/2015
5 Slovenski računovodski standardi 4 (SRS 2016) - Zaloge RS 95-3751/2015
6 Slovenski računovodski standardi 5 (SRS 2016) - Terjatve RS 95-3751/2015
7 Slovenski računovodski standardi 6 (SRS 2016) - Naložbene nepremičnine RS 95-3751/2015
8 Slovenski računovodski standardi 7 (SRS 2016) - Denarna sredstva RS 95-3751/2015
9 Slovenski računovodski standardi 8 (SRS 2016) - Kapital RS 95-3751/2015
10 Slovenski računovodski standardi 9 (SRS 2016) - Dolgovi RS 95-3751/2015
11 Slovenski računovodski standardi 10 (SRS 2016) - Rezervacije RS 95-3751/2015
12 Slovenski računovodski standardi 11 (SRS 2016) - Časovne razmejitve RS 95-3751/2015
13 Slovenski računovodski standardi 12 (SRS 2016) - Stroški materiala in storitev RS 95-3751/2015
14 Slovenski računovodski standardi 13 (SRS 2016) - Stroški dela in stroški povračil RS 95-3751/2015
15 Slovenski računovodski standardi 14 (SRS 2016) - Odhodki RS 95-3751/2015
16 Slovenski računovodski standardi 15 (SRS 2016) - Prihodki RS 95-3751/2015
17 Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki RS 57-2833/2018
18 Slovenski računovodski standardi 16 (SRS 2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti RS 95-3751/2015
19 Slovenski računovodski standardi 17 (SRS 2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev RS 95-3751/2015
20 Slovenski računovodski standardi 20 (SRS 2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje RS 95-3751/2015