Vir: Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, Objavljeno: Uradni list RS 107-4392/2015, stran 14010

Pravna podlaga: Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju – ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08), 54. in 73. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 79/09), šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 6/06) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 11. decembra 2015 sprejel Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

RAZRED 0 RAZRED 1 RAZRED 2 RAZRED 3 RAZRED 4 RAZRED 5 RAZRED 6 RAZRED 7 RAZRED 8 RAZRED 9
DOLGOROČNA SREDSTVA KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ZALOGE SUROVIN
IN MATERIALA
STROŠKI UPORABA TEGA RAZREDA JE PROSTA ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO ODHODKI IN PRIHODKI POSLOVNI IZID KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE
00 10 30 40 60 70 80 90
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UDENARLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI OBRAČUN NABAVE SUROVIN IN MATERIALA (TUDI DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE) STROŠKI MATERIALA NEDOKONČANE PROIZVODNJA IN STORITVE POSLOVNI ODHODKI
(I. različica izkaza poslovnega izida)
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO VPOKLICANI IN ZAČETNI KAPITAL TER USTANOVITVENE VLOGE
01 11 21 31 41 61 71 81 91
NALOŽBENE NEPREMIČNINE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA STROŠKI STORITEV ZALOGE PRIDELKOV (POSPRAVLJENIH) IZ BIOLOŠKIH SREDSTEV POSLOVNI ODHODKI
(II. različica izkaza poslovnega izida)
RAZPOREDITEV DOBIČKA OZIROMA DOHODKA IN CELOTNEGA PRESEŽKA PRIHODKOV KAPITALSKE REZERVE IN PRENOSI SREDSTEV
02 12 22 32 72 82 92
NEPREMIČNINE KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI RAZPOREDITEV ČISTEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA OZIROMA ČISTEGA PRESEŽKA PRIHODKOV REZERVE IZ DOBIČKA OZIROMA RAZPOREJENI ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
03 13 23 43 63 93
POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN DANI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE PREJETI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE AMORTIZACIJA PROIZVODI ČISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA OZIROMA NERAZPOREJENI ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV ALI ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
04 14 24 44 74 94
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN REZERVACIJE FINANČNI ODHODKI REVALORIZACIJSKE REZERVE
05 15 25 45 65 75 95
POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PLAČE STROŠKI OBRESTI OBRAČUN NABAVE BLAGA DRUGI ODHODKI REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI
06 16 26 66 76 96
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, RAZEN POSOJIL DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INŠTITUCIJ ZALOGE BLAGA POSLOVNI PRIHODKI REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
07 17 27 47 67 77 97
DANA DOLGOROČNA POSOJILA IN TERJATVE ZA NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE, RAZEN POSOJIL KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI STROŠKI DELA NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO FINANČNI PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
08 18 28 48 78 98
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE KRATKOROČNA POSOJILA IN KRATKOROČNE TERJATVE ZA NEVPLAČANI KAPITAL DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DRUGI STROŠKI DRUGI PRIHODKI DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
09 19 29 49 79 89 99
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE PRENOS STROŠKOV USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE ČISTA IZGUBA OZIROMA ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV IN PRENOS ČISTE IZGUBE OZIROMA ČISTEGA PRESEŽKA ODHODKOV ZUNAJBILANČNI KONTI