25.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

Pred mesecem dni smo dobili nov SRS 15 (2019) - Prihodki. Standard je bil napisan na novo, zato v okviru javne obravnave ni bilo možno primerjati členov novega standarda s trenutno veljavnim. S prilogo z naslovom: Primerjava SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) , vam želimo omogočiti primerjalni prikaz obeh standardov. Nov standard je objavljen v okviru e-paketa SRS 2016, kmalu pa bomo zagotovili tudi povezave zgledov na SRS 15 (2019) - Prihodki.

Naj vas ob tem opozorimo še na datume seminarjev, ki se jih kot naročniki e-paketov lahko brezplačno udeležite v različnih krajih po Sloveniji na razpisane termine. Na njih bomo, poleg sprememb na področju prihodkov, spregovorili tudi o drugih pričakovanih spremembah- predvsem o najemih (lizingih).


3.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS o najemih (lizingih)

Obveščamo vas, da do 4.9.2018 še poteka javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi. Zanimivo je, da predlog družbam, ki se po ZGD-ju štejejo za mikro in majhno družbo, omogoča, da najemov ne pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode - torej kot sedanji poslovni najemi.

Ob objavi predloga ni bilo nobene dodatne objave o obsegu prilagoditev. Pričakujemo, da bo stroka podala pripombe na predlog, ki bo privedel do nekaj pomembnih razlik med eno in drugo zbirko pri računovodenju najemov. Vzroke za to najdemo v strokovnem članku v reviji SIR*IUS 4/18 (avgust 2018), avtorjev Dušana Hartmana In Anite Pavlin, kjer v zaključnem delu članka preberemo: 'Pri tem je treba poudariti, da gre za precej obsežen MSRP in bi bilo v spremembe SRS 2016 nesmiselno vključiti celotno besedilo MSRP 16'. Iz zapisanega lahko sklepamo, da bodo obstajale razlike. Vendar pa je pričakovati da bo obvezna uporaba sprememb s 1.1.2019 – tako je zapisano v predlogu.

Želimo vas opozoriti, da smo pred dnevi izvedli že 5. ponovitev seminarja MSRP 16 – Najemi, katerega vsebina je primerna tudi za uporabnike SRS.


3.9.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

Nov SRS 15 - Prihodki objavljen

Obveščamo vas, da je bil 24.8.2018 v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15– Prihodki. Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki, katerega uporaba je obvezna že v letu 2018.

Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu začnejo SRS 15 (2019) uporabljati 1.12019, preostala podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Prvič pa je tudi dovoljena zgodnejša uporaba – torej že za leto 2018.

V okviru brezplačnega webinarja za naročnike bomo kmalu predstavili razlike z analizo posameznih členov.


18.6.2018, Vir: Silva Koritnik Rakela

SRS 15 - Prihodki

Javna obravnava predloga SRS 15 - Prihodki (2019) je bila zaključena že v marcu 2018.

Na spletnih straneh Slovenskega inštituta je objavljen popolnoma spremenjen standard, ki čaka še na soglasje ministrstev. Več

Še vedno pa je do 4.9.2018 možnost podati pripombe:

Naj vas ob tem opozorimo, da sta obe temi, ki sta še v javni razpravi, bili že obravnavi v okviru webinarjev, katerih posnetki so vam na voljo TUKAJ. Posnetke bomo dopolnili s končno sprejetimi rešitvami za uporabnike zbirke SRS in so že vključene v ceno posnetka


11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Standard je bil poslan v soglasje še Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.


11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel in posredoval v javno razpravo naslednja predloga:

 Javna razprava poteka do 4. septembra 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu.


28. 12. 2017

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na seji 21. decembra 2017 sprejel:

Osnutek SRS 15 (2019) - Prihodki
in
Osnutek sprememb SRS 3 (2016) - Finančne naložbe.

 

Komisija za SRS je Osnutek SRS 15 (2019) Prihodki in spremembe SRS 3( 2016) Finančne naložbe pripravila na podlagi :

sprememb MSRP 9 – Finančni instrumenti
in
MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

Št. Naslov Oznaka 1 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) RS 117-5014/2006 2 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost RS 141-6170/2006

Javna razprava traja do 21. marca 2018.

Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu. Vse prispele pripombe in predloge bomo sproti objavljali na spletni strani Inštituta pod Pripombe na SRS.

Vir: Spletna stran http://www.si-revizija.si/aktualno/aktualno