PRIPOROČEN ENOTNI KONTNI NAČRT je na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel na 186. seji dne 11. decembra 2015 in je objavljen na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.
Vir: Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana.

R0 

DOLGOROČNA SREDSTVA 

00 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

000 

Dobro ime 

002 

Odloženi stroški razvijanja 

003 

Premoženjske in druge pravice 

005 

Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) 

007 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

008 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja 

009 

Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev 01 

Naložbene nepremičnine 

010 

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 

011 

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti 

015 

Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja 

017 

Nalobene nepreminine v gradnji oziroma izdelavi 

019 

Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin 02 

Nepremičnine 

020 

Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 

021 

Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 

022 

Zemljišča, vrednotena po modelu revaloriziranja 

023 

Zgradbe, vrednotene po modelu revaloriziranja 

026 

Vlaganja v nepreminine v tuji lasti 

027 

Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi 03 

Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin 

031 

Oslabitev vrednosti zemljišč 

032 

Popravek vrednosti zemljišč (kamnolomov, odlagališč odpadkov) zaradi amortiziranja 

035 

Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja 

036 

Popravek vrednosti vlaganj v nepreminine v tuji lasti 

039 

Oslabitev vrednosti zgradb 04 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

040 

Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti 

041 

Drobni inventar 

043 

Biološka sredstva – večletni nasadi 

044 

Biološka sredstva – osnovna čreda 

045 

Druga opredmetena osnovna sredstva 

046 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 

047 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 

048 

Umetniška dela in drugi predmeti kulturne in/ali zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo 05 

Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

050 

Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja 

051 

Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja 

052 

Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov 

053 

Popravek vrednosti bioloških sredstev – večletnih nasadov zaradi amortiziranja 

054 

Popravek vrednosti bioloških sredstev – osnovne črede zaradi amortiziranja 

055 

Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi amortiziranja 

056 

Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 

058 

Oslabitev vrednosti bioloških sredstev 

059 

Oslabitev vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev 06 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 

060 

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže organizacij v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 

063 

Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 

066 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 

067 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 

068 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev 

069 

Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 07 

Dana dolgoročna posojila in terjatve za nevplačani vpoklicani kapital 

070 

Dolgorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb organizacijam v skupini, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema 

071 

Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 

072 

Dolgoročna posojila, dana drugim, vključno z dolgoročnimi terjatvami iz finančnega najema 

073 

Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od družb v skupini 

074 

Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od pridruenih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij 

075 

Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih 

076 

Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital 

077 

Druga dolgoročno vložena sredstva 

078 

Dani dolgoročni depoziti 

079 

Oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil 08 

Dolgoročne poslovne terjatve 

080 

Dolgoročni blagovni krediti, dani v državi 

081 

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini 

082 

Dani dolgoročni potrošniški krediti 

083 

Dani dolgoročni predujmi 

084 

Dane dolgoročne varščine 

086 

Druge dolgoročne poslovne terjatve 

089 

Oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev 09 

Odloene terjatve za davek 

090 

Odloene terjatve za davek iz odbitnih zaasnih razlik 

091 

Odloene terjatve za davek iz neizrabljenih davnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja

092 

Odloene terjatve za davek iz davnih dobropisov, prenesenih v naslednja davna obdobja 

R1 

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

10 

Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 

100 

Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih 

101 

Devizna sredstva v blagajni 

102 

Izdani čeki (odbitna postavka) 

103 

Prejeti čeki 

104 

Netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji 

109 

Denar na poti 11 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 

110 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih 

111 

Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih 

112 

Devizna sredstva na računih 

113 

Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic 

114 

Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene 12 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

120 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 

121 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 

122 

Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi 

123 

Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini 

124 

Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi 

125 

Kratkoročne terjatve do članov 

126 

Kratkorone terjatve za nezaraunano blago in storitve 

129 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 13 

Dani kratkoročni predujmi in varščine 

130 

Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva 

131 

Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena sredstva 

132 

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve 

133 

Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila 

134 

Dane kratkoročne varščine 

139 

Oslabitev vrednosti danih kratkoročnih predujmov, preplačil in varščin 14 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 

140 

Kratkoročne terjatve do izvoznikov 

141 

Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun 

142 

Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje 

145 

Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 

149 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj račun 15 

Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 

150 

Kratkoročne terjatve za obresti 

151 

Kratkoročne terjatve za dividende 

152 

Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku 

155 

Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki 

159 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s finančnimi prihodki 16 

Druge kratkoročne terjatve 

160 

Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 

161 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini 

162 

Kratkorone terjatve za dohodnino od dohodka iz dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov, vkljuno z davkom, plaanim v tujini 

164 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 

165 

Ostale kratkoročne terjatve 

166 

Kratkoročne terjatve za DDV, vrnjen tujcem 

167 

Kratkoročne terjatve za DDV, plačan v tujini 

169 

Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev 17 

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 

170 

Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee organizacij v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 

173 

Kratkorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti 

176 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene 

po nabavni vrednosti 

177 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 

178 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev 

179 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb 18 

Kratkoročna posojila in kratkoročne terjatve za nevplačani kapital 

180 

Kratkorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb organizacijam v skupini 

181 

Kratkorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruenim organizacijam in skupaj obvladovanim organizacijam 

182 

Kratkoročna posojila, dana drugim, vključno s kratkoročnimi terjatvami iz finančnega najema 

183 

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah 

184 

Dana kratkoročna posojila z odkupom obveznic 

185 

Prejete menice 

186 

Dana kratkorona posojila z odkupom drugih dolnikih vrednostnih papirjev 

187 

Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 

189 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih posojil 19 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

190 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 

191 

Kratkoročno nezaračunani prihodki 

192 

Vrednotnice 

195 

DDV od prejetih predujmov 

R2 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

21 

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 

210 

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 22 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev 

220 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi 

221 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 

222 

Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi 

223 

Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini 

224 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunane blago in storitve 23 

Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 

230 

Prejeti kratkoročni predujmi 

231 

Prejete kratkoročne varščine 24 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 

240 

Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun 

241 

Kratkoročne obveznosti do uvoznikov 

242 

Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje 

245 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 25 

Kratkoročne obveznosti za plače 

250 

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 

251 

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 

252 

Kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost po vrstah prispevkov 

253 

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 

254 

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 

255 

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 

256 

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 

257 

Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami 

258 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 


V primeru, da se organizacija odloči spremljati obveznosti za prispevke skladno z vplačilnimi računi (prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje), predlagamo spremljanje v okviru konta 252, kjer jih organizacija spremlja ločeno po vrstah prispevkov.V primeru, da uporablja način spremljanja glede na fazo obračuna plače (prispevki iz plač, prispevki na plače), pa za ta namen uporablja konta 253 in 258. 26 

Obveznosti do državnih in drugih inštitucij 

260 

Obveznosti za obračunani DDV 

261 

Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga 

262 

Obveznosti za prispevke 

263 

Obveznosti za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

264 

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 

265 

Obveznosti za davčni odtegljaj 

266 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 

267 

Kratkorone obveznosti za prispevke za socialno varnost samostojnih podjetnikov posameznikov 27 

Kratkoročne finančne obveznosti 

270 

Kratkorona posojila, dobljena pri organizacijah v skupini 

271 

Kratkorona posojila, dobljena pri pridruenih organizacijah in skupaj obvladovanih organizacijah 

272 

Kratkorona posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v dravi 

273 

Kratkorona posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini 

274 

Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami 

276 

Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 

277 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 

278 

Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni register 

279 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 28 

Druge kratkoročne obveznosti 

280 

Kratkoročne obveznosti za obresti 

281 

Kratkoročne menične obveznosti 

282 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlenim 

285 

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 29 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

290 

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 

291 

Kratkoročno odloženi prihodki 

295 

DDV od danih predujmov R3 

ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA 

30 

Obračun nabave surovin in materiala (tudi drobnega inventarja in embalaže) 

300 

Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 

301 

Odvisni stroški nabave surovin in materiala 

302 

Carina in druge uvozne davščine od surovin in materiala 

303 

DDV in druge davščine od surovin in materiala 

309 

Obračun nabave surovin in materiala 31 

Zaloge surovin in materiala 

310 

Zaloge surovin in materiala v skladišču 

311 

Zaloge surovin in materiala v tujem skladišču 

312 

Zaloge surovin in materiala na poti 

316 

Zaloge surovin in materiala v dodelavi in predelavi 

319 

Odmiki od stalnih cen zalog surovin in materiala 32 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže 

320 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 

321 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže, dane v uporabo 

329 

Odmiki od stalnih cen drobnega inventarja in embalaže 

R4 

STROŠKI 

40 

Stroški materiala 

400 

Stroški materiala 

401 

Stroški pomožnega materiala 

402 

Stroški energije 

403 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 

404 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 

405 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik 

406 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 

407 

Drugi stroški materiala 41 

Stroški storitev 

410 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 

411 

Stroški transportnih storitev 

412 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 

413 

Najemnine 

414 

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 

415 

Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije 

416 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 

417 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 

418 

Stroki storitev fizinih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo (stroki po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, sejnine zaposlenim in drugim osebam ...) 

419 

Stroški drugih storitev 43 

Amortizacija 

430 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 

431 

Amortizacija zgradb 

432 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 

433 

Amortizacija drobnega inventarja 

434 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 

435 

Amortizacija naložbenih nepremičnin 

436 

Amortizacija bioloških sredstev 44 

Rezervacije 

440 

Rezervacije za stroške reorganizacije organizacije 

441 

Rezervacije za dana jamstva 

442 

Rezervacije za kočljive pogodbe 449 

Rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja 45 

Stroški obresti 

450 

Stroški obresti 47 

Stroški dela 

470 

Plače zaposlenih 

471 

Nadomestila plač zaposlenih 

472 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 

473 

Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih 

474 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in 

drugih prejemkov zaposlenih 

475 

Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih 

476 

Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo 

477 

Stroki poslovodstva, obraunani na drugih podlagah kot je delovno razmerje 

478 

Drugi stroški dela 

479 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 48 

Drugi stroški 

480 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 

481 

Izdatki za varstvo okolja 

482 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami 

483 

Štipendije dijakom in študentom 

484 

Prispevki za socialno varnost samostojnih podjetnikov posameznikov 

486 

Povračila stroškov samostojnim podjetnikom posameznikom 

488 

Dotacije drugim društvom in pravnim osebam 

489 

Ostali stroški 49 

Prenos stroškov 

490 

Prenos stroškov v zaloge 

491 

Prenos stroškov neposredno v odhodke 

R5 

Uporaba tega razreda je prosta. R6 

ZALOGE PROIZVODOV, STORITEV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 

60 

Nedokončane proizvodnja in storitve 

600 

Nedokončana proizvodnja 

601 

Nedokončane storitve 

602 

Polizdelki 

604 

Proizvodnja v dodelavi in predelavi 

609 

Odmiki od cen nedokončanih proizvodnje in storitev 61 

Zaloge pridelkov (pospravljenih) iz biolokih sredstev 

610 

Pospravljeni pridelki po poteni vrednosti 

618 

Pospravljeni pridelki po nabavni vrednosti 

619 

Odmiki od cen pridelkov 63 

Proizvodi 

630 

Proizvodi v lastnem skladišču 

631 

Proizvodi v tujem skladišču 

632 

Proizvodi na poti 

633 

Proizvodi v lastni prodajalni 

634 

Vračunani DDV od proizvodov v prodajalni 

635 

Proizvodi v dodelavi in predelavi 

638 

Biološka sredstva, ki so zaloge 

639 

Odmiki od cen proizvodov 65 

Obračun nabave blaga 

650 

Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev 

651 

Odvisni stroški nabave blaga 

652 

Carina in druge uvozne davščine od blaga 

653 

DDV in druge davščine od blaga 

659 

Obračun nabave blaga 66 

Zaloge blaga 

660 

Blago v lastnem skladišču 

661 

Blago v tujem skladišču 

662 

Blago na poti 

663 

Blago v lastni prodajalni 

664 

DDV, vračunan v zalogah blaga 

669 

Vračunana razlika v cenah zalog blaga 67 

Nekratkoročna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 

670 

Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji 

671 

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji 

672 

Druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji 

R7 

ODHODKI IN PRIHODKI 


Odhodki 

70 

Poslovni odhodki (I. Različica izkaza poslovnega izida) 

700 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 

701 

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev 

702 

Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga 

703 

Drugi poslovni odhodki 

704 

Odhodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov 71 

Poslovni odhodki (II. Različica izkaza poslovnega izida) 

710 

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 

711 

Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga 

712 

Stroški prodajanja 

713 

Stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave) 

714 

Drugi stroški, ki se ne zadržujejo v zalogah 72 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 

720 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami 

721 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami 

722 

Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve v zvezi s poslovnimi terjatvami 

723 

Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica odpisov v zvezi s poslovnimi terjatvami 

724 

Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen s finančnimi naložbami 74 

Finanni odhodki 

740 

Odhodki iz posojil, prejetih od organizacij v skupini 

741 

Odhodki iz posojil, prejetih od bank 

742 

Odhodki iz izdanih obveznic 

743 

Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 

744 

Odhodki iz poslovnih obveznosti do organizacij v skupini 

745 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 

746 

Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti, vključno za stroke obresti iz naslova prerauna odpravnin ob upokojitvi 

747 

Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in odhodki iz vrednotenja nalobenih nepreminin po poteni vrednosti 

748 

Odhodki iz oslabitve finančnih naložb 

749 

Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb in nalobenih nepreminin, izmerjenih po poteni vrednosti 


Odhodki na kontih od 740 do 746 vključujejo zlasti obresti in negativne tečajne razlike (tudi če se pojavijo v zvezi s terjatvami). 75 

Drugi odhodki 

752 

Denarne kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki 

753 

Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki 

754 

Donacije 

755 

Subvencije, dotacije in podobni odhodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 

758 

Negativne evrske izravnave 

759 

Ostali odhodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 
Prihodki 

76 

Poslovni prihodki 

760 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 

761 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 

762 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 

763 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 

764 

Prihodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov 

765 

Prihodki od najemnin 

766 

Prihodki od odprave rezervacij in pasivnih asovnih razmejitev na raun vnaprej vraunanih strokov oziroma odhodkov 

767 

Prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja – slabo ime) 

768 

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije ...) 

769 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 


Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ločeno izkazujejo poslovne prihodke iz lastne dejavnosti in poslovne prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb. Slednje izkazujejo ločeno po vrstah in namenih, in sicer posebej prihodke iz proračunskih in drugih javnih sredstev ter posebej druge. Prav tako posebej izkazujejo prihodke, prejete za določen namen. 


Društva in invalidske organizacije ločeno izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevke članov. Posebej izkazujejo tudi prispevke uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije. 77 

Finanni prihodki 

770 

Finanni prihodki iz deleev v organizacijah v skupini 

771 

Finanni prihodki iz deleev v pridruenih organizacijah in skupaj obvladovanih organizacijah 

772 

Finanni prihodki iz deleev v drugih organizacijah 

773 

Finančni prihodki iz drugih naložb 

774 

Finanni prihodki iz posojil, danih organizacijam v skupini 

775 

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim (tudi od depozitov) 

776 

Finanni prihodki iz poslovnih terjatev do organizacij v skupini 

777 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 

778 

Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 

779 

Finanni prihodki iz vrednotenja nalobenih nepreminin po poteni vrednosti in prihodki od odtujitve nalobenih nepreminin, merjenih po poteni vrednosti 


Prihodki na kontih od 774 do 777 vključujejo zlasti obresti in pozitivne tečajne razlike (tudi če se pojavijo v zvezi z obveznostmi) pa tudi odpise finančnih obveznosti. 78 

Drugi prihodki 

784 

Donacije 

785 

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 

786 

Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki 

787 

Kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki 

788 

Pozitivne evrske izravnave 

789 

Ostali prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 79 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

R8 

POSLOVNI IZID 

80 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 

800 

Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo oziroma presežek prihodkov ali presežek odhodkov 

801 

Ugotovitev in prenos dohodka samostojnih podjetnikov posameznikov 

803 

Ugotovitev in prenos negativnega poslovnega izida 

804 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka odhodkov obračunskega obdobja 

805 

Presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov obračunskega obdobja 

806 

Celotni presežek prihodkov ali celotni presežek odhodkov 81 

Razporeditev dobika oziroma celotnega preseka prihodkov 

810 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

812 

Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 

813 

Prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka 

815 

Čisti dobiček poslovnega leta oziroma čisti presežek prihodkov 82 

Razporeditev čistega dobička poslovnega leta oziroma čistega presežka prihodkov 

820 

Čisti dobiček za kritje prenesenih izgub 

821 

Čisti dobiček za oblikovanje zakonskih rezerv 

822 

Čisti dobiček za oblikovanje rezerv za lastne delnice oziroma deleže 

823 

Čisti dobiček za oblikovanje statutarnih rezerv 

824 

Čisti dobiček za druge rezerve iz dobička 

825 

Čisti presežek prihodkov za določen namen (sklad) 

829 

Prenos neuporabljenega dela čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov poslovnega leta 89 

Čista izguba oziroma čisti presežek odhodkov in prenos čiste izgube oziroma čistega presežka odhodkov 

890 

ista izguba tekoega leta oziroma isti preseek odhodkov 

899 

Prenos čiste izgube tekočega leta oziroma prenos čistega presežka 

odhodkov R9 

KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE 

90 

Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge 

900 

Osnovni delniški kapital – delnice 

901 

Osnovni kapital – kapitalski deleži ali kapitalska vloga 

902 

Začetni kapital samostojnih podjetnikov posameznikov 

905 

Nerazdružljivi zadružni kapital 

906 

Deleži članov zadruge 

907 

Ustanovitvena in kasnejše vloge 

909 

Nevpoklicani kapital (odbitna postavka) 91 

Kapitalske rezerve in prenosi sredstev 

910 

Vplačila nad najmanjšimi emisijskimi zneski delnic oziroma deležev (vplačani presežek kapitala) 

911 

Vplačila nad knjigovodsko vrednostjo pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic oziroma deležev 

912 

Vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom kapitala, pridobljena z izdajo zamenljivih obveznic in obveznic z delniško nakupno opcijo 

913 

Vplačila za pridobitev dodatnih pravic iz delnic oziroma deležev 

914 

Druga vplačila kapitala na podlagi statuta 

915 

Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in zneski zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic oziroma deležev 

916 

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 

917 

Zneski iz učinkov potrjene prisilne poravnave 

918 

Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti 

919 

Pritoki in odtoki med podjetjem in gospodinjstvom92 

Rezerve iz dobička oziroma razporejeni čisti presežek prihodkov 

920 

Zakonske rezerve 

921 

Rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže 

922 

Statutarne rezerve 

923 

Druge rezerve iz dobička 

924 

Prostovoljne zadružne rezerve 

925 

Prostovoljni zadružni skladi 

926 

Del istega preseka prihodkov za doloen namen (sklad) 

929 

Pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka) 93 

Čisti dobiček ali čista izguba oziroma nerazporejeni čisti presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov 

930 

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 

931 

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let 

932 

Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta oziroma nerazporejeni čisti presežek prihodkov 

933 

Čista izguba poslovnega leta oziroma čisti presežek odhodkov 

935 

Dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov 

937 

Negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov 94 

Revalorizacijske rezerve 

940 

Revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč 

941 

Revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zgradb 

949 

Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv za odloene obveznosti za davek 95 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poteni vrednosti 

954 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja dolgoronih finannih nalob po poteni vrednosti 

955 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja kratkoronih finannih nalob po poteni vrednosti 

956 

Zneski dokazanega dobika ali dokazane izgube iz spremembe potene vrednosti finannih sredstev, razpololjivih za prodajo, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti 

957 

Aktuarski dobiki ali izgube od doloenih zaslukov 

959 

Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po poteni vrednosti za odloene obveznosti za davek 96 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

960 

Rezervacije za stroške reorganizacije organizacije 

961 

Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije 

962 

Rezervacije za kočljive pogodbe 

963 

Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 

964 

Rezervacije za dana jamstva 

965 

Druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 

966 

Prejete državne podpore 

967 

Prejete donacije 

968 

Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve 97 

Dolgoročne finančne obveznosti 

970 

Dolgoročna posojila, dobljena pri organizacijah v skupini 

971 

Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih organizacijah 

972 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v državi 

973 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in organizacijah v tujini 

974 

Dolgoročne finančne obveznosti v zvezi z obveznicami in menicami 

975 

Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema 

976 

Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb 

979 

Druge dolgoročne finančne obveznosti 98 

Dolgoročne poslovne obveznosti 

980 

Dolgoroni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od organizacij v skupini 

981 

Dolgoroni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od pridruenih organizacij in skupaj obvladovanih organizacij 

982 

Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih domačih dobaviteljev 

983 

Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih dobaviteljev 

985 

Dolgoročne menične obveznosti 

986 

Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine 

988 

Odloene obveznosti za davek

989 

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 99 

Zunajbilančni konti 


Naš predlog zunajbilančnih kontov je samo eden izmed možnih. Vedno pa je potreben par zunajbilančnih kontov. 
Aktivni zunajbilančni konti 

990 

Najeta, izposojena in zakupljena (tuja) sredstva 

991 

Menice in drugi vrednostni papirji, prejeti za zavarovanje plačil 

992 

Blago, prejeto v komisijsko in konsignacijsko prodajo 

993 

Vrednotnice, izdane za obraunavanje znotraj organizacije 

994 

Drugi aktivni zunajbilančni konti 
Pasivni zunajbilančni konti 

995 

Lastniki najetih, izposojenih in zakupljenih sredstev 

996 

Dolniki, ki so zavarovali plaila z menicami in drugimi vrednostnimi papirji 

997 

Obveznosti iz blaga, prejetega v komisijsko in konsignacijsko prodajo 

998 

Nominalna vrednost vrednotnic, izdanih za obraunavanje znotraj organizacije

999 

Drugi pasivni zunajbilančni konti