Št. Naslov SRS MSRP
1 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z izgubo (KAP-008-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.5, 8.11, 8.12, 8.30 MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
2 Vplačilo za pridobitev dodatnih pravic - kapitalske rezerve (KAP-026-MS) 8.5. MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.
3 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.d. (KAP-012-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3, 8.29. MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
4 Ustanovitev d.o.o. – denar in stvarni vložki (KAP-002-MS) Uvod B/2-7., 8.3.,8.10., 8.18., 8.28/1-a, 8.29/2. MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
5 Pridobitev in odtujitev lastnih delnic (metoda FIFO) (KAP-027-MS) 8.5., 8.6., 8.12., 8.30. MRS: 1.78/1-e., 1.108., 1.109., 32.15., 32.16/1-a., 32.18/1-b.
6 Ustanovitev d.o.o - obrestovane terjatve za nevplačani kapital (KAP-010-MS) Uvod B/2-7., 5.5, 8.2., 8.3., 8.5., 8.12., 8.18., 8.28/1-a MRS: 1.78/1-e,. 32.11/6., 32.16., 32.31.
7 Izplačilo dobička v D.O.O. (KAP-013-MS) 8.2, 8.7, 8.14, 8.31 MRS: 1.108., 32.31., 32.35.
8 Vračilo naknadnih vplačil (KAP-023-MS) 8.5. MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16.
9 Ustanovitev d.o.o. - denarni in stvarni vložek (KAP-014-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3., 8.10., 8.18., 8.29. MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16.
10 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.5, 8.11, 8.12, 8.30 MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
11 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala - pokrivanje izgube (KAP-020-MS) Uvod B/2-7., 8.1. MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16.
12 Povečanje osnovnega kapitala v d.o.o. - vplačilo novih vložkov (KAP-015-MS) 8.2., 8.3, 8.5., 8.10, 8.11, 8.18, 8.29. MRS: 32.20/2., 32.21., 32.22., 32.26.
13 Izplačilo vmesnih dividend (KAP-007-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.7., 8.14., 8.28/1-i, 8.31 MRS: 1.107., 32.11/6., 32.16., 32.35.
14 Izstop družbenika iz družbe - zmanjšanje osnovnega kapitala (KAP-022-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.32. MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.35.
15 Terminska pogodba - Odkup lastnih delnic (KAP-025-MS) 3.16., 8.1., 8.6., 8.19., 8.30. MRS 32: 33., 34., AG36
16 Ustanovitev d.o.o. - terjatve za nevplačani kapital (KAP-009-MS) Uvod B/2-7., 5.5, 8.2., 8.3., 8.5., 8.12., 8.18., 8.28/1-a MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
17 Izključitev družbenika iz družbe - problematika ocenitve (KAP-024-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.2., 8.32. MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.35.
18 Redno zmanjšanje osnovnega kapitala - izplačilo lastnikom (KAP-019-MS) Uvod B/2-7., 8.1., 8.19. MRS: 1.78/1-e., 32.11/6.
19 Povečanje osnovnega kapitala - revalorizacijske rezerve (KAP-016-S) 1.31., 8.2., 8.8, 8.15  
20 Ustanovitev d.o.o. – presežek kapitala (KAP-003-MS) Uvod B/2-7., 8.2., 8.3., 8.28/1-a., 8.29/2. MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.