št. Naslov Oznaka
1 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) RS 82-3032/2013
2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov EU L 159/2014
3 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) RS 17-691/2011
4 Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) RS 101-4500/2003
5 Pravilnik o varnosti dvigal RS 25-1003/2016
6 Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS Besedilo velja za EGP EU L 88/2011