D.2
D.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA MED GRADNJO
D.2.1
D.2.1 DOLOČITEV VODJE DEL IN VODJE GRADNJE
D.2.2
D.2.2 ODGOVORNOSTI VODJE DEL
D.2.3
D.2.3 ODGOVORNOSTI VODJE GRADNJE
D.2.4
D.2.4 SKLADNOST GRADNJE Z GRADBENIM DOVOLJENJEM
D.2.5
D.2.5 SKLADNOST GRADNJE S PZI, POGODBO IN PREDPISI
D.2.5.1 VSEBINA PZI
D.2.6
D.2.6 GRADBENI DNEVNIK, KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER
D.2.7
D.2.7 UVEDBA V DELO, PREVZEM ZAKOLIČENJA
D.2.8
D.2.8 OBVEŠČANJE NADZORNIKA
D.2.9
D.2.9 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA TER PREPREČEVANJE ČEZMERNE OBREMENITVE OKOLJA
D.2.10
D.2.10 IZBIRA TEHNOLOŠKIH IN DELOVNIH PROCESOV
D.2.11
D.2.11 EVIDENTIRANJE SPREMEMB, NASTALIH MED GRADNJO V PZI
D.2.12
D.2.12 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI GRADNJE – MATERIALI, PROIZVODI IN OPREMA
D.2.12.1 GRADBENI PROIZVODI
D.2.12.1.1 Uredba EU št. 305/2011 – harmonizirani gradbeni proizvodi
D.2.12.1.2 Zakon o gradbenih proizvodih – neharmonizirani gradbeni proizvodi – Slovenija
D.2.12.1.3 Uredba EU št. 764/2008 – neharmonizirani gradbeni proizvodi – druge evropske države
D.2.12.2 DRUGI TEHNIČNI PROIZVODI – tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti
D.2.12.2.1 SEZNAMI HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA DRUGE PROIZVODE