št. Naslov Oznaka
1 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago RS 29-1259/2004
2 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov RS 101-4408/2005
3 Uredba o razvrščanju objektov RS 37-1900/2018
4 Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi RS 111-5078/2009
5 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb RS 123-5128/2004
6 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) RS 49-766/2020
7 Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij SFRJ 6-57/1965
8 Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev RS 37-1853/2018
9 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) RS 61-2915/2017
10 Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov RS 41-2044/2018
11 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov RS 36-1840/2018
12 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav RS 100-3610/2013
13 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov RS 8-283/2011
14 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj RS 1-23/2011
15 Pravilnik o gradbiščih RS 55-2337/2008
16 Gradbeni zakon (GZ) RS 61-2914/2017
17 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) RS 61-2913/2017
18 Posebne gradbene uzance SFRJ 18-247/1977
19 Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij med eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah SFRJ 6-58/1965
20 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) RS 110-5387/2002