B.1.3
B.1.3 ZAKONODAJA, VEZANA NA NEPREMIČNINO
B.1.3.1 Zakon o zemljiški knjigi
B.1.3.2 Stvarnopravni zakonik
B.1.3.3 Obligacijski zakonik