Številka 23, letnik VI
6. september 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Spoštovani bralci tednika TFL Glasnik,

Slika

da ne bo zvenelo klišejsko - kriza je priložnost za spremembe in rast - in v družbi Tax-Fin-Lex smo to v resnici naredili. Povečali smo število naročnikov zaradi večje konkurenčnosti, prijaznosti in kvalitete, uvedli smo nove storitve (Lex-Klping, Eko-Lex) prenovili smo podobo in vsebine naših Lex-Novic in kot ste opazili TFL Glasnika. Veseli nas, da so se v Sloveniji pričele s krizo v ospredje ponovno prebijati najpomembnejše vrednote kot so poštenost, transparentnost, trdo delo, strokovnost in vztrajnost. To pa so vrednote, ki smo jim bili vsa leta zvesti. Verjamem, da so tudi edina izbira za Slovenijo in svet.

V družbi Tax-Fin-Lex smo ponosni, da že več kot 5 let (prva št. je izšla 14.3.2006) izdajamo elektronski časopis TFL Glasnik, ki s tedenskimi aktualnimi vsebinami in konkretnimi nasveti ter komentarji iz davčnega in računovodsko-finančnega ter zakonodajno-pravnega področja prinaša vsak torek zanimivo branje več kot 15.000 bralcem.

TFL Glasnik je tem času postal vodilni vsebinski elektronski časopis na tem področju. Skupaj v kombinaciji s portalom Tax-Fin-Lex, kjer je uporabnikom na voljo dostop do strokovnih vsebin (pojasnila, mnenja, nasveti, članki, vsa veljavna zakonodaja v čistopisih v časovnici, itd.) v najsodobnejšem in prijaznem uporabniškem okolju, predstavlja nepogrešljivo kombinacijo za vsakodnevno delo.

V tem letu smo se odločili tudi za vsebinsko prenovo TFL Glasnika. Poleg že uveljavljenih tem smo dodali še nove vsebine, za katere verjamemo, da vas bodo zanimale. Popularni Temi tedna in nasvetom iz davčnega in računovodsko-finančnega področja ter pregledu zakonodajnih novosti, smo dodali še tedenski pregled Lex-Kliping in okoljevarstvene zakonodaje Eko-Lex.

V TFL Glasniku bomo ostali zvesti svojemu konceptu: davkom, financam in pravu, zato boste lahko vedno spremljali konkretne nasvete iz teh področij. Vsako od teh področij pa bomo poglobljeno obravnavali iz širšega aspekta in k sodelovanju povabili zanimive sogovornike z različnimi pogledi.

V prvem tednu meseca vas bo pričakal mesečni komentar, nato pa vsak torek intervjuji z osebami, ki nekaj pomenijo v davčnem, finančnem in pravnem svetu, vsekakor pa tudi v gospodarstvu. Z njimi želimo odpirati nove poglede, ki bodo pripomogli k hitrejšim rešitvam in spremembam, da bomo lahko živeli v družbi, ki bo podpirala in nagrajevala v uvodu omenjene vrednote, katerih vodilo je enostavno: ZKP (zdrava kmečka pamet).

Ekipa Tax-Fin-Lex je s svojo inovativnostjo, vztrajnostjo in zanesljivostjo dokazala, da se trdo in pošteno delo izplača. Hvala vsem mojim sodelavcem in dobrodošli, dragi bralci, vsak teden pri nas.

Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.

Predlog zakona o davčnih blagajnah

Današnji TFL Glasnik smo namenili aktualni temi davčnih utaj. Davčne utaje na področju poslovanja z gotovino so, skladno z ugotovitvami v davčnih inšpekcijskih pregledih, še vedno preveč pogost pojav. Statistična analiza je pokazala, da je preko 40% sive ekonomije povezane s prikrivanjem prihodkov in/ali precenjevanjem ali neupravičenem prikazovanju stroškov v okviru registrirane dejavnosti. Z namenom odprave tveganja utaje davčnih obveznosti pri poslovanju z gotovino, je nastal predlog zakona o davčnih blagajnah.

Vlada Republike Slovenije je 15. aprila 2010 sprejela Sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za proučitev sistemskih ukrepov za preprečevanje davčnih utaj pri zavezancih, ki poslujejo z gotovino. Delovna skupina je imela nalogo, da posebno pozornost posveti možnosti uvedbe davčnih blagajn in pripravi tudi druge ukrepe za preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju. Medresorska komisija je pripravila osnutek zakonskih podlag ter osnutek Zakona o davčnih blagajnah (v nadaljevanju Zakon), ki si ga v obliki Predloga lahko ogledate na spletnih straneh Ministrstva za Finance.

Najpomembnejša cilja, kot je zapisano v delovnem gradivu za javno objavo, sta zmanjšanje obsega sive ekonomije in zmanjšanje davčne vrzeli pri davčnih zavezancih, ki poslujejo z gotovino. Z Zakonom se želi zagotoviti učinkovitejši nadzor nad gotovinskim poslovanjem, posledično pa zagotoviti povečanje javnofinančnih prihodkov na področju davka na dodano vrednost in ostalih dajatev.

Do davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju prihaja predvsem pri poslovanju s fizičnimi osebami, končnimi potrošniki. Največ davčnih utaj je Davčna uprava Republike Slovenije med inšpekcijskimi pregledi ugotovila pri poslovanju z gotovino v storitveni dejavnosti (taksisti, vulkanizerji, serviserji, frizerji, maserji in drugi), gostinski dejavnosti in trgovski dejavnosti s fizičnimi osebami (nepremičnine, preprodajalci lesa, individualna gradnja stanovanjskih dejavnosti) in mnogih drugih.

Najpogostejši način utaje davkov je prirejanje višine prihodkov. Prihodke zavezanci znižujejo z ne izdajanjem računov ali pa brisanjem prometa oziroma prihodkov iz registrskih blagajn. Številni davčni zavezanci so namreč registrske blagajne predelali tako, da lahko brišejo posamezne račune ali pa dele računov iz dnevnega prometa in tako prirejajo prihodke.

Ni naključje, da je v delovnem gradivu, ki je osnova za javno razpravo o Zakonu, kot temeljni cilj Zakona navedena uveljavitev pravne podlage za uvedbo novega sistema davčnih blagajn, ki bo omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev in s tem:

 • učinkovitejši nadzor nad izvajanjem predpisov s poenotenjem postopkov nadzora gotovinskega poslovanja,
 • povečanje javnofinančnih prihodkov,
 • izboljšanje upravljanja s človeškimi viri (davčne blagajne bodo lahko vsaj deloma nadomestile pereče pomanjkanje davčnih inšpektorjev),
 • preprečevanje davčnih utaj in goljufij na področju DDV in ostalih dajatev,
 • vzpostavitev enakopravnejših pogojev poslovanja, ureditev trga, preprečevanje nelojalne konkurence in hitrejši gospodarski razvoj,
 • zaščito potrošnikov in
 • pridobitev kvalitetnejših podatkov o poslovanju davčnih zavezancev.

Tudi Zakon o davčnih blagajnah sledi splošnim načelom davčnih predpisov kot so načelo sorazmernosti, enakosti obravnave davčnih zavezancev, preglednosti in enakopravnosti.

Davčno zanesljive registrske blagajne so v bistvu običajne registrske blagajne, ki imajo dodano elektronsko napravo, ki šifrirano beleži izdane račune in vodi podatke o prometu in davku. Osebe, pooblaščene s strani Davčne uprave Republike Slovenije bodo lahko, z namenom nadzora nad pravilnostjo obračuna davkov in drugih dajatev, varno dostopale na kraju samem ali preko javnih komunikacijskih omrežij do teh podatkov.

Vsebino Zakona o davčnih blagajnah bomo predstavili v naslednji številki TFL Glasnika.

V času globalizacije na vseh področjih smo priča tudi vedno večji mobilnosti delavcev. Zaradi drage domače delovne sile ali celo njenega pomanjkanja vse več družb (predvsem zaradi zniževanja stroškov dela) najema delavce iz držav s cenejšo delovno silo in ugodnejšim davčnim režimom. Upoštevaje določbe nacionalne davčne zakonodaje so dohodki iz zaposlitve najetih tujih delavcev (nerezidentov) obdavčljivi v državi, kjer se zaposlitev izvaja (država vira dohodka). Vendar pa je lahko pravica do obdavčitve državi vira odvzeta, saj je treba upoštevati pravila o obdavčevanju dohodkov iz zaposlitve, ki so običajno obravnavana v 15. členu konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja.

Drugi odstavek te določbe omogoča, da se v primeru kratkotrajnih zaposlitev zunaj države rezidentstva delavca ne plačuje davek od dohodkov iz zaposlitve v državi, kjer se zaposlitev izvaja. V praksi pogosto prihaja do zlorab te določbe predvsem v primerih t. i. mednarodnega posojanja delavcev, kakor tudi pri čezmejnih napotitvah delavcev k povezanemu oziroma drugemu podjetju, ko se kratkotrajne zaposlitve izvajajo z namenom izogniti se plačilu davkov v državi vira. Oglejte si članka iz revije Denar, Mednarodno posojanje delovne sile (I) ter Mednarodno posojanje delovne sile (II).

Zavezanec sprašuje, kako je treba razlagati določilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08), če dijak oziroma študent obvezno praktično delo opravlja le del meseca.

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo se po veljavnem Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Skladno z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se navedena plačila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Višina je določena v drugem odstavku 12. člena Uredbe, in sicer se plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, skladno s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 EUR za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Računovodska služba podjetja mora poslovodstvu zagotoviti takšne informacije, da bodo sprejete ustrezne odločitve pri zmanjševanju spremenljivih stroškov na enoto proizvoda. Pogosto se lahko zgodi, da zmanjševanje ene vrste stroška povzroči povečanje drugih vrst stroškov. Za poslovodstvo je ena najzahtevnejših nalog vedenje, kdaj neka kratkoročna odločitev podpira uresničevanje strateškega načrta podjetja.

V zvezi s spremenljivimi stroški obstajata dva glavna paradoksa v razmišljanju:

 1. spremenljivi stroški na enoto obsega se ne spreminjajo in
 2. podjetje naj prodaja toliko časa, da se spremenljivi stroški enote izenačijo s prodajno ceno.

Pogosto je zaslediti razmišljanje, da se spremenljivi stroški na enoto obsega dejavnosti ne spreminjajo. Ta trditev praviloma drži, če opazujemo gibanje spremenljivih stroškov na enoto proizvoda pri majhnih spremembah obsega dejavnosti. V praksi pa je pogost pojav, da se tudi spremenljivi stroški na enoto obsega zmanjšajo z večanjem obsega dejavnosti. Večji obseg dejavnosti omogoča tako imenovani pojav “ekonomije obsega” oziroma doseganje boljših nabavnih cen materiala, hitrejše učenje zaposlenih in s tem manjši potrošek ur in materiala itd. Spreminjanje spremenljivih stroškov na enoto proizvoda je mogoče tudi z drugimi ukrepi, in sicer z zmanjševanjem potroška prvine na enoto proizvoda in zmanjševanjem cene enote poslovne prvine.

Kazalniki in sistemi kazalnikov so temeljno orodje pri ugotavljanju in analiziranju delovanja družbe in osnovni prikaz poslovanja družbe v poslovnem poročilu. Analiza družbe mora, v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati tudi ključne računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila.

Kazalniki in sistemi kazalnikov so izredno pomembno orodje za izdelavo analize poslovanja podjetja tako za zunanje kot notranje uporabnike in so temeljno orodje kontrolinga.

Kazalci in kazalniki so namreč lahko:

 • v pomoč pri odločanju,
 • nudijo pomembno informacijsko in odločitveno podlago,
 • orodje za opredelitev specifičnih področij, ki jih treba posebno podrobno preučiti.

Sindikati javnega sektorja so na današnjem sestanku vladni strani predlagali umik novele zakona o interventnih ukrepih, ki določa prepoved zaposlovanja v javnem sektorju do konca prihodnjega leta. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je napovedal vložitev predloga za veto na zakon, če ga vlada ne bo umaknila.

Vladna stran je danes na željo sindikatov predstavila predlog novele zakona o interventnih ukrepih, ki naj bi jo DZ obravnaval ob rebalansu proračuna za leto 2011. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Dušan Miščevič je povedal, da je stališče obeh sindikalnih pogajalskih skupin glede novele enako.

"Ob razumevanju namena vlade, da zajezi zaposlovanje v javnem sektorju, je splošna ugotovitev, da bodo v predlogu zakona navedene izjeme praktično izničile sam namen zakona," je pojasnil Miščevič. Sindikati menijo, da bodo intervence za zaposlovanje, bodisi prijateljske, politične ali pa iz povsem upravičenih razlogov.

Sindikati zato ocenjujejo, da zakon ne bo dosegel svojega namena in vladi predlagajo njegov umik. Sindikati so po Miščevičevih besedah opozorili na težave, s katerimi se srečujejo že zaradi dosedanje omejitve zaposlovanja, ko zaradi premajhnega števila izvajalcev trpijo delovne naloge, kakovost opravljenih storitev.

Pretirana zaskrbljenost zaradi sprejema interventnega zakona po Miščevičevih besedah ni potrebna, ker so trdno prepričani, da bo morala vlada, če bo želela zagotoviti izvajanje delovnih nalog v javnem sektorju, imeti izvajalce. Sicer pa se bo morala odločiti za krčenje pravic državljanov do javnih storitev, ali pa bo morala predpisati, česa ni treba opravljati, je pojasnil Miščevič. Kot je dodal, je tudi to ena vrsta racionalizacije.

V konfederaciji sindikatov javnega sektorja so danes prav tako pozvali vlado, naj predlog novele zakona umakne. Kot je za STA dejal Štrukelj, bo zakon s prepovedjo zaposlovanja prinesel več škode kot koristi in povzročal dodatne težave, ne bo pa umiril naraščanja zaposlovanja v javnem sektorju.

Razlogi za naraščanje zaposlovanja v posameznih delih javnega sektorja so po Štrukljevih besedah specifični in jih ta zakon ne more preprečiti, če ne želimo direktno škoditi ali pa celo odvzeti nekatere pravice posameznim državljanom. Kot konkreten primer je navedel odprtje novega oddelka v vrtcu, ker bi zakon onemogočal dodatno zaposlovanje.

Ker zakon predvideva cel kup izjem, kako je do zaposlitve v javnem sektorju kljub vsemu mogoče priti, bo to po njegovi oceni povzročalo neenakosti. "Izrazito administrativen pristop, ki spominja na stare čase. Po mojem mnenju bo najbolje za vse, da ga čim prej umaknejo," je poudaril. V nasprotnem primeru bo Štrukelj kot državni svetnik skupine delojemalcev poskušal državne svetnike prepričati, da z odložilnim vetom prisilijo DZ, da tak zakon potrdi s kvalificirano večino.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Miloš Pavlica je napovedal, da bo vladna skupina verjetno ocenila, ali je treba pripraviti morebitne popravke novele do končnega sprejema v DZ, da bi izboljšali vsebino zakona. V prihodnjem tednu se bodo glede tega medresorsko uskladili. Zakon se bo sprejemal ob rebalansu, predvidoma v tednu pred redno sejo DZ, je še pojasnil Pavlica.

Vir: STA

Poslanci SD, Zares in SNS so v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Kot je na novinarski konferenci zatrdil poslanec Zares Franco Juri, bo novela omogočila namensko porabo sredstev Fiha. Andreja Črnak Meglič (SD) pa je poudarila, da denar ostaja isti, a se bo razdelil pravičneje.

Glavni namen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je ureditev nekaterih področij veljavnega zakona, s katerim bi uredili nejasnosti, polemike in tudi napetosti med predstavniki humanitarnih in invalidskih organizacij, je dejal vodja poslanske skupine Zares Franco Juri.

Pri teh spremembah so predlagatelji po njegovih besedah izhajali iz ugotovitev Računskega sodišča in nekaterih drugih kvalificiranih institucij, ki so že od leta 2001 do zadnjega poročila ugotavljale pomanjkljivosti, ki so izhajale iz sistemskih nerešenih vprašanj.

Po besedah Jurija je veljavni zakon treba spremeniti tako, da bo zagotavljal transparentnost, namensko porabo sredstev in da bo preprečeval konflikt interesov. Treba je uravnotežiti sestavo sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), tako da bodo v njem enakopravno zastopane invalidske in humanitarne organizacije in da bo navzočnost predstavnikov vlade "nekakšna garancija korektnega delovanja znotraj Fiha". Poudarek je tudi na tretjem členu, s katerim se zagotavlja namenska poraba sredstev, namenjenih razvoju posebnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij in nabavi osnovnih sredstev za te organizacije, je dejal Juri.

"Invalidske in humanitarne organizacije bodo ohranile svojo avtonomijo. Ne gre za to, da bi se država, vlada ali politika vmešavale v delovanje Fiha," je še poudaril. Večino v svetu Fiha tako po njegovih besedah še vedno ohranjajo invalidske in humanitarne organizacije.

Poslanka SD Andreja Črnak Meglič je podrobneje predstavila razloge za predlog novega zakona. Med drugim je izpostavila evalvacijsko poročilo učinkovitosti, ki ga je naročil Fiho in katere rezultati kažejo, da velik delež prejemnikov sredstev opozarja na netransparentnost delovanja Fiha. Močan povod je bil tudi v neposredni pobudi humanitarnih organizacij, ki so sedaj v podrejenem položaju v svetu Fiha, kljub temu, da je humanitarnih organizacij več kot invalidskih, je pojasnila.

Poslanec SNS Bogdan Barovič pa je dejal, da naj bi bil zakon obravnavan po skrajšanem postopku in da imajo tako organizacije kot vlada še možnost vplivanja na besedilo novele.

Vir: STA

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika prosto dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelami 1A, 1B, 1C in 1D;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1C, veljajo in se uporabljajo od 16.3.2011 dalje;
 • obetajo se nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1E je bil v Državnem zboru po skrajšanem postopku obravnavan 28.6.2011;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 30.8.2011 - 5.9.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 1 novost 16 novosti

V tem tednu posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 30.8.2011 - 5.9.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 4 novosti 5 novosti 6 novosti 10 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 2 novosti 8 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost 7 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 10 novosti 3 novosti 13 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 13 novosti 2 novosti 4 novosti 31 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 1 novost 3 novosti 19 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 6 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 22 novosti

Želite prejemati Lex-Kliping 14 dni brezplačno? Pridobite testno geslo!

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .