Navigacija

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4490/2008, stran 13881 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 1.1.2009 / UPORABA: od 1.1.2009

RS 105-4490/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4490. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

 
 
Na podlagi osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
 

P R A V I L N I K 
o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu s Prilogo II Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, str. 12) in Priporočilom Komisije 2003/613/ES z dne 6. avgusta 2003 v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih metodah industrijskega hrupa, hrupa letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom povezanih emisijskih podatkov (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2003, str. 49) določa vrste kazalcev hrupa, ki so predmet prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa, ter v zvezi z ocenjevanjem hrupa z meritvami ali modelnim izračunom:
 
-
način merjenja hrupa in izvajanja modelnega izračuna z uporabo računskih metod,
 
-
vsebino in obliko poročila in
 
-
način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljevanju: ministrstvo).
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi opremo, vrsto akreditacije in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ocenjevanja hrupa).
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za ocenjevanje hrupa:
 
1.
pri ugotavljanju izpolnjevanja zahtev v zvezi z zmanjševanjem obremenjevanja okolja s hrupom ter upoštevanjem mejnih in kritičnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določenih v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 
2.
z namenom poročanja o obremenjenosti okolja s hrupom v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 
3.
pri preverjanju ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje, določenih v operativnih programih, sprejetih v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju,
 
4.
pri preverjanju ukrepov, določenih za povzročitelje hrupa v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, izdanem v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 
5.
pri preverjanju ukrepov, ki jih odredi pristojni inšpektor v okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora in
 
6.
pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja, izdanega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
 
(2)
Ta pravilnik se uporablja tudi za ocenjevanje hrupa za druge namene, kot so:
 
-
izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa upravljavca vira hrupa,
 
-
izdelava evidenc o virih hrupa, ki obremenjujejo okolje s hrupom,
 
-
ocenjevanje skladnosti uporabljene tehnike v napravi z najboljšimi referenčnimi razpoložljivimi tehnikami,
 
-
izdelava in umerjanje računskih metod za ocenjevanje hrupa,
 
-
načrtovanje in odločanje o obnovi ali posodobitvi obratovanja naprav, ki so vir hrupa, ali
 
-
optimiranje tehnološkega procesa glede na emisijo hrupa.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
pooblaščeni izvajalec ocenjevanja hrupa je pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pridobi pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanje hrupa in obratovalnega monitoringa na osnovi ocenjevanja hrupa z meritvami ali modelnim izračunom;
 
2.
prvo ocenjevanje hrupa je ocenjevanje hrupa, ki se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa ali po znatni spremembi vira hrupa;
 
3.
obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja, če je vir hrupa naprava, pri čemer je treba ocenjevati hrup pri največji proizvodni zmogljivosti naprave, ali če to ni mogoče zagotoviti, pri obratovanju vira hrupa, ki povzroča največjo obremenjevanje okolja zaradi hrupa;
 
4.
izračun obremenitve okolja s hrupom je izračun ravni hrupa na podlagi računskih metod ocenjevanja hrupa;
 
5.
lastno ocenjevanje hrupa upravljavca vira hrupa je ocenjevanje hrupa, ki ga zagotavlja upravljavec vira hrupa, ki je naprava ali obrat, zaradi lastnega tehnološkega nadzora obratovanja naprave ali obrata, izvaja pa se v skladu s programom, potrjenim v skladu s postopki v okviru sistema kakovosti poslovanja, ki ga vodi upravljavec vira hrupa;
 
6.
celotna obremenitev okolja zaradi hrupa (v nadaljnjem besedilu: celotni hrup okolja) je obremenitev okolja zaradi hrupa vseh virov, ki prispevajo k obremenitvi posameznega območja s hrupom;
 
7.
vir hrupa je vir onesnaževanja okolja s hrupom v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;
 
8.
hrup ozadja ali L(ozadje,) izražen kot L(AFeq), je raven hrupa, ki je prisoten na območju ocenjevanja hrupa ob izključitvi vseh preiskovanih virov hrupa. Vrednost ravni hrupa ozadja se uporablja pri ugotavljanju pomembnosti preiskovanega vira hrupa na območju ocenjevanja hrupa in izračunu deleža preiskovanega vira hrupa k celotni obremenitvi območja ocenjevanja zaradi hrupa na način, ki je prikazan v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
9.
mesto ocenjevanja hrupa je mesto ocenjevanja hrupa zaradi emisije hrupa vira, kjer se lahko ustvari domneva, da bi lahko hrup povzročal motnjo, pri ocenjevanju hrupa, ki ga povzročajo cestne ali železniške proge, pa je mesto ocenjevanja hrupa pred najbolj izpostavljeno fasado stavbe z varovanimi prostori;
 
10.
poročilo o ocenjevanju hrupa je gradivo v pisni ali elektronski obliki, opremljeno s slikovnimi in tabelaričnimi prilogami, ki opisuje obremenjenost na mestih ocenjevanja hrupa, sestavljeno na način, da je mogoča nedvoumna interpretacija rezultatov, pri čemer mora biti posebej navedena obremenitev s hrupom v času obratovanja vira hrupa, vključno z opisom obratovalnega stanja vira hrupa, in letna povprečna raven hrupa v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju;
 
11.
časovni interval merjenja je čas trajanja posamezne meritve hrupa znotraj ocenjevalnega obdobja, za katerega se ocenjuje raven hrupa;
 
12.
ocenjevalno obdobje je obdobje dneva, večera in noči v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju;
 
13.
impulzni hrup je hrup, za katerega je značilen hiter porast zvočnega tlaka;
 
14.
hrup s poudarjenimi toni je hrup, pri katerem ena ali več frekvenc slišno izstopa iz spektra;
 
15.
SEL je ekspozicijska raven hrupa, izražena v dBA in uporabna za vrednotenje enkratnih hrupnih dogodkov;
 
16.
CSEL je ekspozicijska raven hrupa, izražena v dBC in uporabna pri merjenju visoko – energijskega impulznega hrupa;
 
17.
L(AFeq) je ekvivalentna raven hrupa, izražena v dBA in izmerjena z merili, ki imajo frekvenčno ovrednoteno karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa F (Fast);
 
18.
L(AIeq) je ekvivalentna raven hrupa, izražena v dBA in izmerjena z merili, ki imajo frekvenčno ovrednoteno karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa I (Impulz);
 
19.
L(AF,i) je i-percentilna A-ovrednotena raven hrupa, to je frekvenčno in časovno vrednotena raven zvočnega tlaka, ki je presežena i% obravnavanega časovnega intervala, izražena v dBA;
 
20.
visoko energijski impulzni vir hrupa je vsak eksplozivni vir, katerega ekvivalentna masa presega 50 g TNT (to je enakovredno 213 kJ energije, sproščene pri eksploziji), ali vir s podobnimi lastnostmi in motilnimi učinki;
 
21.
visoko impulzni vir hrupa je vir z visoko impulznimi lastnostmi in visoko stopnjo motenja;
 
22.
navadni impulzni vir hrupa je impulzni vir, ki se ne uvršča v skupino visoko energijskih ali v skupino visoko impulznih virov hrupa;
 
23.
popravek zaradi izrazitih impulzov je vrednost, ki se prišteje izmerjeni ali izračunani ravni hrupa (ekvivalentni ali ekspozicijski) v primeru prisotnosti izrazitih impulzov v skladu s standardom SIST ISO 1996-1;
 
24.
popravek zaradi poudarjenih tonov je vrednost, ki se prišteje izmerjeni ali izračunani ravni hrupa (ekvivalentni ali ekspozicijski) v skladu s standardom SIST ISO 1996-2, dodatek D;
 
25.
ocenjena raven hrupa je izmerjena ali izračunana raven hrupa (ekspozicijska ali ekvivalentna), popravljena zaradi poudarjenih tonov ali izrazitih impulzov. Če je preiskovanemu hrupnemu viru treba prišteti hkrati popravek zaradi izrazitih impulzov in popravek zaradi poudarjenih tonov, se upošteva samo največji izmed njiju;
 
26.
negotovost ocenjevanja je merilo, največkrat kvalitativno, ki izraža stopnjo dvoma ali pomanjkanja gotovosti glede ocene o pravi vrednosti parametra, katerega vrednost se ugotavlja z meritvami ali modelnim izračunom;
 
27.
računske metode so metode za izvajanje modelnega izračuna kazalcev hrupa, določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;
 
28.
strateška karta hrupa je karta prikaza ravni hrupa v okolju zaradi obratovanja določenih hrupnih virov, v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window