Navigacija

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3859/2017, stran 12380 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 79-3859/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3859. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 30. ter 109. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je župan Občine Žiri dne 22. 12. 2017 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Žiri za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16, 54/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
 
Proračun 
leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.145.859,37
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.017.723,25
70
DAVČNI PRIHODKI
820.135,75
 
700 Davki na dohodek in dobiček
702.398,25
 
703 Davki na premoženje
107.487,50
 
704 Domači davki na blago in storitve
10.250,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
197.587,50
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
15.937,50
 
711 Takse in pristojbine
750,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
6.375,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
156.775,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
17.750,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
68.156,50
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.979,50
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sr.
43.177,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
59.979,62
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan. institucij
42.037,50
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
17.942,12
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.136.428,49
40
TEKOČI ODHODKI
405.173,40
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
84.701,27
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.090,25
 
402 Izdatki za blago in storitve
287.181,88
 
403 Plačila domačih obresti
1.450,00
 
409 Rezerve
18.750,00
41
TEKOČI TRANSFERI
375.996,25
 
410 Subvencije
6.000,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
257.941,25
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41.138,50
 
413 Drugi tekoči domači transferi
70.916,50
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
332.213,84
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
332.213,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.045,00
 
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
11.125,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.920,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
9.430,88
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
935,37
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
935,37
 
750 Prejeta vračila danih posojil
935,37
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.250,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250,00
 
440 Dana posojila
1.250,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–314,63
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
19.655,50
50
ZADOLŽEVANJE
19.655,50
 
500 Domače zadolževanje
19.655,50
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
28.771,75
55
ODPLAČILA DOLGA
28.771,75
 
550 Odplačila domačega dolga
28.771,75
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–9.116,25
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–9.430,88
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo 
(– ali 0 ali +)
0,00
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window