Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3842/2017, stran 12340 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3842/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3842. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. izredni seji občinskega sveta dne 20. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
Konto
Splošni del proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
Proračun 2018 (v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.505.932
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.814.442
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.066.580
 
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
3.587.880
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
365.600
 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
113.100
 
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
747.862
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
614.900
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.800
 
712 DENARNE KAZNI 
11.000
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
200
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
117.962
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
307.368
 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
201.198
 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
106.170
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
 
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0
 
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
384.122
 
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
197.237
 
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
186.885
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
 
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.153.437
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.868.209
 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
315.389
 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
47.933
 
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
1.404.497
 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
43.290
 
409 REZERVE
57.100
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.100.724
 
410 SUBVENCIJE
27.000
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.379.900
 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
141.400
 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
552.424
 
414 TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.063.054
 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.063.054
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
121.450
 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
67.000
 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
54.450
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–647.506
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
100
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
100
 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
100
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
 
440 DANA POSOJILA
0
 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
100
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
690.000
50
ZADOLŽEVANJE (500)
690.000
 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
690.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
251.186
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
251.186
 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
251.186
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–208.592
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
438.814
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
647.506
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
208.733
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window